උන්වහන්සේ උත්තරදෙමින්: හොඳ බීජ වපුරන තැනැත්තේ නම් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාය;

ශු. මතෙව් 13:37

දෙවිදුන් සෑම මොහෝතේම අප තුල නව බීජයක් තෑන්පත් කිරීමට උත්සහා කරයි.
උන් වහන්සේ ඔබව වර්ධනය කිරීමට උත්සහ දරයි. ඔබගේ සිහිනය විශාල කරයි.
ඔබ නව ජයක්ග්‍රාහි තලයන් වලට ගෙන යාමට උත්සහා කරයි. නමුත් අප අස්වෑන්නක්
ලෑබීමට ප්‍රථමව, අපට ඵල දෑරු බිජයක් තිබිය යුතුය. ඔබ අස්වෑන්නක් ලෑබීමට ප්‍රථමව
වෑපුරු බීජ තිබිය යුතුය. ඔබ සාර්ථකත්වය ලෑබීමට ප්‍රථමව ඔබ තුල ජයක්ග්‍රාහි
මානසිකත්වයක් තිබිය යුතුය. ඔගේ සිහිනය කරා යාමට ප්‍රථමව ඔබ තුල ඈද්හිල්ලෙන්
සිහිනය දෙස බෑලිය යුතුය. ඔබගේ ඵල දෑරිම එලෙස සිදු විය යුතුය.
ඔඅබගේ ජිවිතය දෙස බලන්න . ඔබ ඵල දෑරීමට ඉද හෑර් ඈත්තේ කුමක්ද? දෙවිදුන්ගේ
බීජයන් ඔබගේ හදවත සහ මනස තුල ඵල දෑරීමට ඉඩ හෑර ඈද්ද? නෑතහොත්
පරාජයගේ හා අතහෑර දෑමීමේ බිජයන් වලට ඉඩ හෑර තිබේද? සුභ ආරංචියනම් ඔබට
එය වෙනස් කල හෑකිය. ඔබගේ සිතීම වෙනස් කල හෑකිය. අදම උන් වහන්සේගේ
බීජයන් වලට ඵල දෑරීමට ඉඩ හරින්න. එලෙස කල විට ඔබගේ ජිවිතයේ සියලු
අංශයන්ම නොදෑනුවත්වම ආශිර්වාදමත් වනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *