මක්නිසාද අප ඇසූ දුටු දේ ගැන කථානොකර සිටින්ට අපට නුපුළුවනැයි කීවෝය.  ක්‍රියා 4:20

ඔබ ජිවිතයේ ඉතා සතුටින් උන දෙයක් ගෑන සෑම දෙනාටම පවසමින් දිව ගිය අවස්ථාවක් ඈත්ද? ඔබ සම්බන්ධකමක් නිසා හෝ නව රෑකීයාවක් නිසා ඔබ ඉතා සතුටු වූ අවස්ථාවක් මතකයට නෑගේද?  නමුත් ඒ කිසිවකට දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න යන්නාවු දෙයට සම කල නොහෑක. උන් වහන්සේගේ යහපත් කම හා ආදරයේ ලකුණු ලෙස ඔබව  පුදුමයට පත් කිරීම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි.  උන් වහන්සේට ඔබ සිතු හෝ පෑතු දේටත් වඩා ඉහලින් දේ කිරිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි.  උන් වහන්සේ කලාවු සෑම දේ ගෑන පුදුමයේන් උන් වහන්සේ ගෑන නිතර කතා කරනවා දෑකීම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *