සැබවක් ඔබ සැමට කියමි-මාගේ මේ සහෝදරයන්ගෙන් ඉතා කුඩා කෙනෙකුට නුමුත් ඔබ සැම ඒක කළහුද ඒක කළේ මටයයි කියනසේක. ශු. මතෙව් 25:40

ඔබගේ ජිවිතයේ පරිනත බාවය තීරනය කරන්නේ ඔබට කිසිවක් කල නොහෑකි
අය වෙනුවෙන් ඔබට කල හෑකි දේ පදනම් කර ගෙනය. අපට අපගේ ස්වාමියාට
කරුණාවන්ත විය හෑකිය. ඔබට උසස් විමක් ලෑබිමට හෑකිය. ප්‍රසිද්ධ කෙනෙකුට
කරුණාවන්ත විම පහසුය. නමුත් දෙවිදුන් බලාපොරොත්තු වන අකාරයට අපට
ජිවත් වීමටනම්. සියලුම දෙනාට එක ලෙස කරුණාවන්ත විය යුතුය. යේසුස්
වහන්සේ පවසන පරිදි. ඔබ ඉතා කුඩා හෝ දුර්වල කෙනෙකුට උපකාරයක්
කෙලේ නම් ඔබ එය කෙලේ මටයයි පෑවසුවේය. 


ඔබ කලබලයෙන් සියලුවම දෙනා පසුකර නොයමින් , ඔවුන්ගේන් නෙකුගේ
හෝ සෑප දුක විමසුවෙද? නෑතහොත් කාර්යයාලයේ කොන් කර තබා ඈති කෙනෙකුගේ සෑප දුක විමදුවෙද? ඔබ ඔවුන් සමග සම්බන්ධ කම පවත්වන විට ඔබ දෙවිදුන්ගේ රජය මේ ලෝකයේ නිර්මාණය කරන්නේය. ඔබ ඔවුන් සමග සුබ ආරංචිය ගොඩ නගන විට , ඔවුන්ට උපකාර කරන විට ඒ උපකාරයේ විපාක ඔබව සොයා පෑමිනිමට දෙවිදුන් නියම කරන සේක. එලෙස දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් සෑලසුම් කල ඒ අගනා ජිවිතයට ඔබව ගෙන යනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *