ඔබගේ ආඥා පැවැත්වීමට මම පමානූණෙමි, ඉක්මන්වීමි. ගීතාවලිය 119 : 60

ඔබට කෙතරම් පහසුද ඔබ කල යුතු දෑ කිරීම ප්‍රමාද කිරීමට . නමුත් ඔබ එය කිරීමට සෑලසුම යෙදුවා විය හෑක . අපට ඒ දේ ගෑන හොද ආකල්ප තිබුනා විය හෑක. නමුත් එය කවදා හරි කරමු කියා සෑලසුම් යොදමින් . මම කවදා හරි සමාව දෙනවා කවදා හරි මම මෙය නවතා දමනවා. නමුත් කවදා හරි කියන්නාවු දෙයට න්ෂ්චිත දිනයක් නොමෑත. සෑම දිනම එය ප්‍රමාද කිරීමට ඔබ සතුව හේතුවක් තිබීමට පුළුවනි.

ඔබගේ හදවතේ ඔබ කල යුතු දෙයක් ගෑන කාවෑදි තිබෙනවාද? දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් එය නෑවත නෑවතක් ක්‍රියා කරමින් තිබෙන නමුත් ඔබ එය ප්‍රමාද කරමින් තිබෙනවාද? මෙම අමාරු කාලය නිම වු පසු මම ඒ දෙය කරමියි සිතමින් කාලය ගත කරනවාද? නමුත් ඒ අමාරු කාලයෙන් ගෑලවීමට නම් ඔබගේ අවනත බාවය බෙහෙවින් උපකාරි වන්නේය . ඔබ අවනත වන්න කඩිසර වන තරමට ඒ පීඩාවන් ඔබගෙන් ඉවත් වනු ඈත. . දෙවිදුන් ඔබට දීමට යන සම්පුර්ණත්වය ඔබගේ ප්‍රමාදයන් නිසා ඔබගෙන් ඉවත් වීමට ඉඩ නොදෙන්න. දෙවිදුන් ඔබගේ හදවතේ තෑබු දෙයට කීකරු වන්න. ප්‍රමාදයන් වලට ඉඩ නොදෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *