පළමු කාරණ සිහි නොකරන්න, පුරාණ දේවල්ද කල්පනා නොකරන්න.    යෙසායා 43:18

බොහෝ වේලාවට, අප අපගේ අතිතයේ වුනාවු දේ , අතපසුවුනාවු දේ හා පසුබට වුනාවු තෑන් සිහි කරමින් අපගේ බොහෝ කාලයක් හා ශක්තියක් ඒ වෙනුවෙන් වෑය කරන්නේය.  නමුත් ඒ බලයම අනාගතයේ දේවල් ගෑන කල්පනා කිරිමට ඒ ශක්තිය යොදවන්නේ නෑත.  ඔබට දෙවිදුන්ගේ ආශිර්වාදය අත්දෑකිමට වුවමනා නම් ඔබට ඔබගේ ආතිතයත් සමග සමාදානය විමට වුවමනාය.  ඔබට එහි අමිහිරිකම ඉවත් කර යුතුය.  ඔබ එලෙස කරන විට ඔබ තුල දෙවිදුන්ගේ දේ සදහා  ඔබගේ මනසේ ඉඩ දෙන්නේය. 

දෙවිදුන් ඔබට නව ආරම්භයක් සුදානම් කර ඈත. ඔබගේ කාලය ඔබ කොතෑන සිටිදෑයි ඔබ කොතෑනකට යන්නේදෑයි සිහි කරමින් කාලය අපතේ නොයවන්න.ඔබ ඔබගේ අතිතය අමතක කල විට එයින් ඔබ අදහස් කරන්නේ ඔබ ඒ ගෑන තෑකිමක් නොකරන බවය.  ඒ අතිතය ඔබගේ අනාගතයට බදාවක් නොවන බවය.ඔබට ඒවායේ මතකයන් තිබිය හෑකිය නමුත් ඒයින් ඔබට වේදනාවක් නොදෙනු ඈත. ඔබ ඔබගේ අහ්දවත සුව කිරිමට විවෘත කරන්නේය. අද දවසේ එහි ආරම්භය ගන්න . ඔබගේ අතිතය අද පටන් අවසන්ය. උන් වහ්න්සේගේ යතාතත්වයට පත් විම ජයක්ග්‍රහානය ඔබගේ ජිවිතයට ලබා ගන්න.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *