ධර්මිෂ්ඨකමද පක්ෂපාතිත්වය අනුව යන්නාට ජීවිතයද ධර්මිෂ්ඨකමද ගෞරවයද ලැබේ. හිතෝපදේශ 21.21

රෑකියාවට ඔබ පක්ෂපාති නොමෑතිනම් දෙවිදුන් ඔබට සෑලසුම් කරාවු සම්පුර්ණත්වය අත් දෑකිමට නොහෑකිය. ඔබ පවුලට, රටට, යහලුවන්ට හා
රෑකියාවේ කරදර මෑද පක්ෂපාතිව සිටින විට. ඔබ දුන් පොරොන්දුන් ඉටු කරන විට. ඔබ ඔබගේ නායකයින්ට ගරු කරන විට. ඔබ ඔබගේ පවුලට ගෞරව කරන විට හා එය ආරක්ෂා කරන විට ඔබ ගුණවත් පුද්ගලයකු බවට පත් වන්නේය. ඔබ අනෙකා සමග විශ්වාසය වෑඩි කර ගන්නේය. 

ඔබට මේ අංශයෙන් වර්ධනය විය හෑකිද? ඔවට පෑවරුනු කාර්යයන් වලට පක්ෂපාතිව ක්‍රියා කල හෑකිද? මිට වඩා පක්ෂපාති විය හෑකිද? ඔබගේ දින පතා පෑමිනෙන කරද වලට ඔබගේ පක්ෂපාතිත්වය බිදි යාමට ඉඩ නොදෙන්න.
ඔබ වටා සිටින්නන්ට ගෞරවය ලබා දෙන කාර්යයන් කරන්න. ඔබ ආදරය කරන කෙනෙකුට කාලය වෙන් කිරිමක් කිරීමට උවමනාද? බයිබලය අපට පවසන පරිදි ඔබ ධර්මිෂ්ඨකම හා පක්ෂපාතිත්වය හබා යන විට දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කර ඈති පුර්ණවත් ජිවිතය අත් දෑකිමට ඔබට වරම් ලෑබෙන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *