එහෙත් ඔබට සතුරුවූ විදේශි සමූහයා සිහින් ධූලි මෙන්ද බලාත්කාර සමූහයා පහව යන බොල් මෙන්ද වන්නේය. එසේය, ඇසිල්ලකින්ම එය සිදුවන්නේය   යෙසායා 29:5

අප බයිබලය දෙස බලන විට, දෙවියන් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ සෙනග උදෙසා
පෙනි සිට ඔවුන්ව උන් වහන්සේගේ බලයෙන් මිදෙවු අවස්ථාවන් ගනනාවක් ඈත.
නමුත් අපගේ ජිවිතේ ඈති ප්‍රශන හා ගෑටළු බොහෝ කාලයක් පෑවතිම හේතුවෙන්
සටන් කිරීම අත්හෑරීමට පෙලබෙන අවස්ථාවන් බොහෝය. ඒ විට සතුරාගේ
ප්‍රධාන උපාය මාර්ගය වන්නේ ඔබව මුලා කිරීමය ඔබ කිසි දිනක මෙයින් නිදහස් නොවේ.
ඔබ කිසි දිනක විවහා නොවේ. ඔබට කිසිදිනක සුව නොවේ. මේ ඈබ්බෑහි වීම සෑම දාටම
තිබේ. එලෙස රහසින් ඔබ තුලට කතා කිරීමය.
නමුත් අද දවසේ දෑන ගන්න. ඔබ කුමන තත්වයක සිටියත් කෙතරම් කාලයක් ගියත්.
දෙවිදුන්ට ඒ සියල්ල වෙනස් කිරීමට ගත වන්නේ ඈසිල්ලක කාලයක්ය. ඉතා කුඩා
කාලයකින් උන් වහන්සේට සියල්ල වෙනස් කල හෑකිය. උන් වහන්සේට ඔබගේ
සියලු වුවමනාවන් සපුරාලිය හෑකිය. අද දවසේ එය දෑඩිව විශ්වාස කර දෙවිදුන්ට
හඩ ගසන්න එවිට උන් වහන්සේ ඔබව මුදවනවා ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *