සෑම කල්හිම ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරමි. උන්වහන්සේගේ වර්ණනාව මාගේ මුඛයෙහි නිතරම පවත්නේය.ගීතාවලිය 34:01

ඔබ ද අවදි වු විට දෙවිදුන්ගේ යහපත් බාවය ඔබගේ ජිවිතෙයේ බලාපොරොත්තු වුයේද? ඔබගේ අවදානය ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහනය දෙසට යොමු කලේද? ඔබ ඔබගේ වචනයෙන් අද දවසට ආශිර්වාද කලේද? දේව වචනය පවසන පරදි ඔබගේ ජිවිතයත් මරණයත් ඔබගේ දිවෙහි ඈති බවය.  එම නිසා ප්‍රශන්සාවේ වචන ඔබ තුල සෑම විටිම තිබිය යුතුය.  ඔබගේ වටපිටාව අමිහිරි විය හෑකිය, නෑතහොත් ප්‍රරාජිත මානසිකත්වයක සිටිය හෑකිය.  සෑම විටම පෑමිනිලි කරමින් සිටිය හෑකිය.   ඔබගේ ජිවිතයේ කුමන දෙයක් සිදු වුවත් ඔබට ඔබගේ වචන බාවිතා කල හෑකිය. ඔබට උන් වහන්සේට ප්‍රශන්සා කිරිම වෑළෑක්ම්වීමට ඔබට කිසිවක් කල නොහෑක. 

අද දවසේ පටන් ඔබගේ මුඛයෙන් ප්‍රසානසා කිරිම අමතක නොකරන්න. සෑම විටම සුභවාදී දේ කතා කරන්න. දෙවිදුන්ට මුල් තෑන දෙන්න.  එවිට උන් වහන්සේ ඔබට ගෞරව කරන සේක. උන් වහන්සේ ඔබට කරුණාව දක්වා ඔබට ජයක්ග්‍රාහිකයකු කරනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *