එම්බා මාගේ සැතිරිය, මට විරුද්ධව ප්‍රීති නොවන්න. මම වැටුණු විට නැගිටින්නෙමි. මා අඳුරෙහි හිඳින කල ස්වාමීන්වහන්සේ මට එළියක්ව සිටිනසේක.  මීකා 7:8 

ඔබ සෑම විටිම දෙවිදුන් පෑවරු කාර්යයක් කිරීමට යන විට ඔබට විරුද්ධව පෑමිනෙන බධා වෑඩිය. ඔබ සාර්ථක පුද්ගලයකු වීමේදි ඔබට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරිම ඒ හා සමානව වෑඩි වේ. ඔබ කෙතරම් උසස් වන්වාද ඒ හා සමානයව ඔබගේ මනස වියවුල් කිරීමට පෑමීනෙන බධා නොහොය. දෙවිදුන් ඔබව උසස් කරන විට ඔබට සතුරන් බොහොය. නමුත් ඒ නිසා ඔබගේ මාර්ගය වෙනස් නොකරන්න.

ඔබ අද පීඩනයෙන් සිටිද? ඔබට විරුධව මුඛයන් විවෘත වේද? එසේනම් ඔබ සතුටු වන්න එය සිදු වන්නේ ඔබ වෙනසක් කරන නිසාය . ඒවා ඔබට බධාවක් වීමට ඉඩ නොදෙන්න. ඔබ ඔබගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න.ඔබ ඒවාට විරුද්ධ දෙසට ගමන් කරන්න. 

ඒවාට විරුද්ධව ශක්තිමත්ව සිටින, එලෙස සිටින විට දෙවිදුන් ඔබ සදහා සුදානම් කල ඒ ආශිර්වාදමත් තෑග්ග ඔබ ලබා ගන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *