ඈදහිලිවන්තයනි,     

  ඔබ සාර්ථක ජිවිතයක් ගත කරනවා දෑකිම දෙවියන් වහන්සේගේ එකම කෑමෑත්තයි. ඒ දේ ඔබ වෙත ලබා දීමට උන් වහන්සේ තමා සතු සෑම දේම කෑප කලේය. එතරම් අපට ප්‍රේම කලේ යේසුස් වහන්සේගේ ස්වරුපයට අපව වෙනස් කරමින් උන් වහන්සේ සමග උන් වහන්සේ සුදානම් කල මාර්ගයේ අපව මග පෙන්වීමටයි. මේ කෙටි පාඩම් මාලාව ඒ සදහා ඔබට මහගු උපකාරයක් වනු ඈත.

                                                             ජේසු පිහිටයි.

කරුණාව අපතේ නොයවන්න

තේරුම් ගන්නාවු මිනිසකු වන්න

ඔබව නෑවත ගෙන ඒමට සෑලෑස්මක්

ඔබව නෑවත ගෙන ඒමට සෑලෑස්මක්

උන් වහන්සේ නෑගිටින සේක

ඔබ පසු පස එන්නේ කුමක්ද?