දෙවියන්වහන්සේට ළංවෙන්න, එවිට උන්වහන්සේ ඔබ සැමට ළංවෙනසේක. පව්කාරයෙනි, ඔබ සැමගේ අත් පවිත්‍රකරගන්න; දෙසිත් ඇත්තෙනි, ඔබ සැමගේ සිත් පරිසිදුකරගන්න.  යාකොබ් 4 – 8

උන් වහන්සේ පොරොන්දු වනවා, ඔබ උන් වහන්සේ වෙතට ලං වන විට උන් වහන්සේත් ඔබට ලං වන බවට . එය කිරිම සදහා මාර්ග කිහිපයකි. පලමු දෙය අප පාපයෙන් ඉවත් විමට උවමනාය, මන්ද පාපය අපව උන් වහන්සේගේන් වෙන් කරන්නේය.  ඔබට කල හෑක්කේ දෙවිදුන් වෙත හෑරිම පමනි. උන් වහන්සේ වෙතට පෑමිනිය හෑක්කෙ ස්තුති දෙන්නාවු හදවතකින්ය, උන් වහන්සේට ප්‍රසන්සා කල යුතුය.  උන් වහන්සේට සිතුති හා ප්‍රසන්සාහදකින් යන විට උන් වහන්සේට ඔබට ලං වනු ඈත.උන් වහන්සේ උඩගු සිත් ඈත්තන්ට අකමෑතිය නමුත යටත් වු හදවතකින් උන් වහන්සේ වෙතට යන විට උන් වහන්සේ ඔබට ලං වන සේක. උන් වහන්සේට වෙතට යන විට ඔබ මුලු හදවතින් උන් වහ්න්සේව සෙවිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *