තවද යහපත්කම්කිරීමට මැළිනොවෙමු; මක්නිසාද අපි ක්ලාන්ත නොවෙමු නම්, නියම කාලයේදී කපාගන්නෙමුව. ගලාති 6:9

ඔබ ඈදහිල්ලෙන් සිටින විට හා ඔබ විශ්වාසයෙන් සිටින විට දෙවිදුන් ඔබගේ යෑදුම් පිළිතුරු දෙන්නේය. එය සමහර විට පෑය විසිහතරෙන් විය හෑකිය. සතියකින් විය හෑකිය නමුත් සමහර වේලාවන් තාත්වික නොවේය. දෙවිදුන් උන් වහන්සේගේ වචනය ඉටු කිරිමට පොරොන්දු වු නමුත් එය ඉටු කිරිමට යන කාල සීමාව අපට පවසන්නේ නෑත. උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ලබා ගෑනිමට අප සතුව ඉවසීම තිබිය යුතුය. නමුත් උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඉටු කරන කාලය අපට පෑවසුවෙනම් කෙතරම් පහසුද? අප කවදා විවහා වනවාදෑයි පෑවසුවානම් අප කවදා සුව වනවාදෑයි පෑවසුවානම් කෙතරම් පහසුද? එය එසේ වුනානම් ඒ සදහා කිසිම ඈදහිල්ලක් හෝ විශ්වාසයක් උවමනා වන්නේ නෑත.

ඔබ එවෑනි තත්වයක අද දවසේ සිටිනවා නම් ඔබට මේ දේ පෑවසිය කෑකිද?
දෙව්දුනි ඔබ කවදා මෙය කිරිමට යනවා දෑයි මම නොදනිමි. නමුත් ඔබ දේ කිරිමට යන බව විශ්වාස කරමි. ඔබේ පිලිතුර පෑමිනෙමින් තිබෙන බව දනිමි . කියා ඔබට
පෑවසිය හෑකිද?

අපගේ මුඛයේ මේ දේ යෑදුමක් සේ තබා ගන්න. “දෙවිදුනි ඔබගේ කාලය පෑමිනෙන තෙක්  ඉවසිමට කරුණාව දුන මෑනව” එමගින් ඔබ දෙවිදුන්ගෙන් ශක්තිය ඉල්ලා සිටින්නේය.  උන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඔබට ඒ  දේ කල හෑකිය.  උන් වහන්සේව විශ්වාස කිරිමටත්  ප්‍රසන්සා කිරිමටත්  ඔබගේ කාලය වෙන් කරන්න . එලෙස කරන විට ඔබ වෙනුවෙන් සිදානම් කල  ඔබ වෙත නොපෑමිනි ආශිර්වාදයන් ඔබ වෙත පෑමිනෙනු ඈත. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *