භයනොවන්න. මක්නිසාද ඔවුන් සමඟ සිටින්නන්ට වඩා අප සමඟ සිටින්නෝ බොහෝයයි කීවේය. 2 රාජාවලිය 6:16

සෑම දෙනාවම ජිවිතයේ පරාජය හා සතුරාගේ පීඩාවෙන් පීඩාව අදිකව දෑනෙන විට. ඔබට විරුද්ධව පෑමිනෙන සතුරන් ප්‍රමානය වෑඩියෑයි ඔබට දෑනෙන්නට පුලුවනි. උදාහරනයක් ලෙස. ඔබ රෝගයකින් සුව වු පසුම ඔබගේ වහානයේ නඩත්තුවක් පෑමිනිම. ණයක් හිර වීම වෑනි දේ එකක් ඉවර වන විට තව එකක්යෑයි ඔබට හෑගෙන්නට පුලුවනි. එලෙස වන විට මුලු සතුරු හමුදාවම ඔබට විරුද්ධව පෑමීනෙනවා යෑයි ඔබට හෑගෙන්නට පුලුවනි. නමුත් බයිබලය අපට පවස්න්නේ දෙවිදුන් අපට පක්ෂපාතිව සිටින බවය. ඔබට පක්ෂව සිටිය යුත්තේ උන් වහන්සේ පමනක්ය. සෑබෑවනම් ඔබට විරුද්ධව සිටින්නන්ට වඩා ඔබට පක්ෂව සිටින්නෝ බොහෝය. ඔබ සහ දෙවිදුන් ඒ සියල්ලට වඩා විශාලය.

ඔබ අද කනස්සල්ලෙන්ද? අනාගතය ගෑන බියෙන් සිටිනවාද.. මතක තබා ගන්න
දෙවිදුන් ඔබට පක්ෂපාතිව සිටින සේක. දෙවිදුන් ඔබට පක්ෂව සිටීනම් ඔබට
විරුද්ධ වන්නේ කවුද? පීඩාවන් ඔබට පෑමිනෙන්නේය. නමුත් ඔබව ආරක්ෂා කර
ඔබට මග පෙන්වීමට දෙවිදුන් පොරොන්දු වී ඈත. ඔබ ජය ගන්නා තුරු ඔබගේ
ජීවිතය අවසාන නොවන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *