එසේවී නම් මේ කාරණා ගැන කුමක් කියමුද? දෙවියන්වහන්සේ අපේ පක්ෂයට සිටිනසේක් නම්, අපට විරුද්ධවෙන්නේ කවුද? රෝම 8:31

යෝෂුවා 6 සදහන් ආකාරයට ඒ මුහුන දුන්නාවු ජෙරිකෝ පවුර ජය ගෑනිම
සදහා ඔවුනට තිබුනාවු පිරිස් බාලය ආයුධ බලය ඉතා අල්පය . සමාන්‍ය ලෙස
බෑලු විට එය ඊශ්‍රායෙල් ජනයාට ජය ගත නොහෑකි සටනක්ය.
ඒ මොහෝතේ යොෂුවා සමග සිටි අයට ඒ පවුරු දෙස බලන විට ඔවුන්ට යහපත්
අනාගතයක් තිබේයෑයි නොසිතෙන්නට ඈත. බොහෝ දෙනෙකුට නොතිබුනත්
යොෂුවා සතුව දෙයක් විය එය නම් දෙවියන් වහන්සේ විසින්ම ඔහුට දුන්නාවු
පොරොන්දුවක්ය. ඒ දෙවිදුන් ඔහු සමග සිටිනවායෑයි දුන්නාවු පොරොන්දුවයි. එමගින්
ඔවුන්ගේ ජයක්ග්‍රානය කලින්ම තිරණය කර අවසන්ය. ඔවුන්ට කල යුතු එකම
කාර්යය දින 6ක් ඒ වටා ප්‍රසන්සා කිරීම පමනක්ය. අද දවසේ ඔබ වටා තිබෙන්නාවු ඒ විශාල පවුරු දෙස නොබලන්න. උන් වහන්සේ ඔබට
දුන්නාවු පොරොන්දුව දෙස බලන්න. දෙවිදුන් ඔබට පක්ෂව සිටින සේක , ජයක්ග්‍රාහානයේ මන්සක් නිර්මාණය කර ගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *