ස්වාමීන්  කෙරෙහි රඳා, ඉවසිල්ලෙන් උන්වහන්සේ බලා සිටුව. ගීතාවලිය 37:7

ඔබගේ සිහිනයක් ඉටු කර ගෑනිමට උත්සහා දරනවාද? ඔබ සම්බන්ධයක හිර වී
සිටිනවාද? ඔබ කෙනෙකුගේ ජිවිතය වෙන්ස් කිරිමට හෝ ඔබගේ ජිවිතය වෙනස් කර ගෑනිමට උත්සහා දරනවාද? ඔබ හොද කරනවා විය හෑක,
ඔබට යහපත් බලාපොරොත්තු තිබෙන්වා විය හෑක. නමුත් ඔබ ඔබගේ කාලසටහනක අනුව ඒ සෑලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සහා දරනවා විය හෑකිය එවිට ඒ සෑලසුම් ක්‍රියාත්මක නොවන විට ඔබ කනස්සල්ලට පත් වනු ඈත. නමුත් ඔබ ඒ සෑලෑස්මවල් දෙවිදුන්ට විශ්වාසයෙන් බාර දිය යුතුය.

ඔබ දෙවිදුන්ට එලෙස බාර දෙන්නේ කෙසේද? ඔබ තිරණයක් ගෙන එහි රදා පෑවතීමයි. දෙවිදුනි මාගේ ජිවිතයේ සෑලසුම් ඔබට බාර දෙමි. මාගේ අත් එයින් ඉවත් කර ගනිමි. උන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. ඔබගේ සිත එක් තෑන් කරගන්න. කනස්සලු වීමත් නමස්කාරයත් එක්වර කල නොහෑකිය. දෙවිදුන්ව විශ්වාස කිරීමේ ලකුණක්නම් උන් වහන්සේට ප්‍රසන්සා කිරිමයි. ඔබ කලබලයෙන් සිටිනවානම් එහි තේරුම ඔබ තවමත් පාලනය කරිමට යාමයි.

අද දවසේ සියල්ල පාලනය කිරිමේ ඒ කාර්යය බහුලත්වයෙන් ඔබගේ මනස නිදහස් කර ගන්න. දෙවිදුන්ට ඔබගේ කාල සටහන මෙහෙයවන්න ඉඩ දෙන්න. ඔබගේ නෑවත පෑමිනිම උන් වහන්සේට සෑලසුම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. මතක තබා ගන්න දෙවිදුන් මුළු විශ්වයම උන් වහන්සේගේ දෑතේ පාලනය කරන්නේය. ඔබගේ ජිවිතයේ සියලුම අංශයන් උන් වහන්සේට බාර දෙන්න .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *