තවද විපත්ති දවසේදී මට යාච්ඤාකරව;
මම ඔබ මුදාහරින්නෙමි, ඔබ මට ගෞරවකරන්නෙහිය. 
ගීතාවලිය 50:15

අප රට දෑඩි ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුන දෙන අවස්ථාවක තිබෙන බෑවින් ඔබගේ
හෑදුම් දෙවිදුන්ට ඉතා වෑදගත්ය. අපට නොදෑනුවත්ව සිදු වන්නාවු දේ හා අපගේ
බලයෙන් කල නොහෑකි දේ බොහෝ ඈත. සමහට වේලාවන් වලට අපගේ සිතින්
කුමක් කරන්නේද කියා සිතමින් සිටින විට මෙය සිහියට නගන්න. අපගේ දෙවිදුන්
අපට පක්ෂපාති බව. උන් වහන්සේ අපගේ මිදුම් කරුවානන් බව. උන් වහන්සේව
විශ්වාස කල හෑකි බව. උන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු විය හෑකි බව.
උන් වහන්සේ අපව ඔසවාගෙන යන බව.
ඔබ කුමන තත්වයක සිටියත් කුමන දෙයකට මුහුන දුන්නත්. ඒ සියල්ල ජය
ගෑනීමට උන් වහන්සේ ශක්තිය ලබා දෙන්නේය. ඔබට නොතේරෙන විට ඔබට
පිළිතුරු නොමෑති විට. ඔබගේ ජීවිතයේ අදුරුම පෑයේ සිටින විට. ඔබ කුණාවුව මෑද
සිටින විට ඔබගේ ආලෝකය උන් වහන්සේය. ඔබව උන් වහන්සේ ගලවන සේක.
ඔබගේ ගෑලවීමෙන් උන් වහන්සේ ගෞරවය ලබා ගෑනිමට යයි.
උන් වහන්සේට දෑන් හඩගසන්න ඔබව මිදවීමට උන් වහන්සේ බලා සිටින සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *