බලයෙන්වත් ශක්තියෙන්වත් නොව මාගේ ආත්මයෙන්යයි සේනාවල ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක.  සෙකරියා 4:6

හේබ්‍රේව් භාෂාවට අනුව ප්‍රානය යන්න අද දවසේ භාවිතයට අනුව එය හුස්මට සමානය. බයිබලය අනුව ආශිර්වාදයන් පෑමිනෙන්නේ අපගේ තලෙන්තයන්ගෙන්වත් අපගේ සම්බන්ධයන්ගෙන්වත් නොව . එය සිදු වන්නේ දෙවිදුන්ගේ හුස්ම අප වෙතට එවිමෙන්ය. උන් වන්සේගේ හුස්ම ඔබට සුවය, යතාතවයට හා උසස් විමක් ලෙස ඔබ වෙතට පෑමිනිය හෑක.

ඔබගේ වාර්තා සුව නොවන්නේයෑයි පවසන විට ඔබ සිව වන්නේ කෙසේද? නමුත් දෙවිදුන්ගේ හුස්ම ඔබ වෙත එවන කල ඒ සියල්ල වෙනස් වන්නේය. ඔබගේ සිහිනයන් ඔබ ලබා ගන්නේ කෙසේද? ඔබට මුදල් නොමෑති වීමට පුලුවනි හරි සම්බන්ධකම් නොතිබෙන්නට පුලුවනි. නමුත් ඒ සියල්ල වෙනස් කල හෑක්කේ දෙවිදුන්ට පමනි. ඔබ දෙවිදුන්ට විශ්වාසිව හා කීකරුව සිටින විට. ඔබ නොදෑනිම ඒ දේවල් වෙනස් වීමට යයි . ඒ කරන්නාවු වෙනස් විම ඔබව සම්පුර්ණ කිරිමට යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *