මාගේ කාලයන් ඔබ අතේය.
මාගේ සතුරන් අතින්ද මට පීඩා කරන්නන්ගෙන්ද මා මුදාහැරිය මැනව. ගීතාවලිය 31:15

අපගේ ජිවිතයේ බොහෝ වේලාවට යමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේය. සිහිනයක් ඉටු වන තුරු , නෑතහොත් ජිවන සහකාරිය හමු වන තුරු.   නෑතහොත් ප්‍රශ්නය නිම වන තුරු. එය ඉටු වන තුරු අප දෑඩි පීඩනයකින් හා පසුබට විමකට ලක් වේ. නමුත් ඔබ දෙවිදුන්ගේ කාල වකවානුවන් විශ්වාස කරන විට උන් වහන්සේගේ පොරොන්දු ඔබගේ ජිවිතයේ ඉටු විමටයයි. 

දෙවිදුන් දෑනටමත් ඒ දේවල් ඔබ වෙතට ලබා දිමට කාල වකවානුන් තිරණය කර අවසන්ය. එය හෙට විමට පුලුවනි. මාසයක් අවුරුද්දක් විමට පුලුවනි. නමුත් අප තේරුම් ගත යුතු දෙයනම් දෙවිදුන් ඔබට පොරොන්දුව දෙන වේලාවෙම එය ලබා දිමට කාලය නියම කර අවසන්ය. එය විශ්වාස කරන විට ඔබගේ පීඩනය ඔබෙන් ඉවත් විමට යයි.  ඔබ මනසින් විවේක ගෑනිමට යයි.  එය දෑනටමත් ඉටු වෙමින් පවති.  ඔබ ඒ ගෑන විශ්වාසයෙන් සිටින්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *