මනුෂ්‍යයාගේ සිත ඔහුගේ මාර්ගය යොමුකරවයි;
එහෙත් ඔහුගේ පාද හසුරුවන්නේ   හිතෝපදේශ 16:09

ඔබගේ ජිවිතයේ සම්පුර්ණත්වය ලගා කර දීම සදහ සෑලසුම් සහගතව දෙවිදුන් ඔබගේ ජිවිතයේ පුද්ගලයින්ව පත් කර තිබේ. ඔබ ඔවුන්ව නොදන්නවා විමට පුලුවනි නමුත් ඔබට ආශිරවාදයක් විමට  ඔවුන් මහත් සේවාවක් කරිමට දෙවිදුන් ඔවුන්ව පත් කර ඈත.  ඔවුන් සමහර විට උපදෙසක් ලබා දිමට , නව අදහසක් ලබා දිමට දෙවිදුන් සෑලසුම් සහගත ඔවුන්ව පත් කර ඈත.  ඔවුන්ව පිලිගෑනිමට ඔබ තුල සෑම විටම පිලිගෑනිමේ ආත්මයක් ඈතුව සිටින්න. ඔබ එලෙස සිටින විට සෑම විටම නව මාවත් වලට ඔබව යොමු කර ඒ අවස්ථාවන් තුලින් ඔබගේ ජිවිතයේ සම්පුර්ණත්වය දෙසට ගෙන යාමට දෙවිදුන් ඔබට සහ මට අද දවසේ ඈරයුම් කරන්නේය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *