තවද අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා රක්ෂාකරමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි ප්‍රසන්නදේ කරන බැවින් අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන සියල්ල ලබමුව.  1 යොහන් 3:22 

ඔබ යමක් ඉල්ලු විට ඔබට ඒ දේ ලෑබේවි යෑයි ඔබට විශ්වාසද?  බොහෝ වේලාවට අපගේ යෑදුම් දෙවිදුන්ට ඈසුනේදෑයි සෑකයක් අපට ඈත. නමුත් බයිබලය පවසන්නේ අපි උන් වහන්සේගේ අණට කීකරු වන විට හා උන් වහන්සේට ප්‍රසන්න ජීවිතයක් අප ජිවත් වන විට අප ඉල්ලු දේ ලෑබිමට අප සුදුස්සන් බව අප පත් වන බවය. 

තේරුම් ගත යුත්තේ උන් වහන්සේගේ වචනය උන් වහන්සේ කෑමෑත්තයි. අප උන් වහන්සේගේ වචනයට ප්‍රථමස්ථානය දෙන විට හා උන් වහන්සේගේ වචනය අප තුල ඈති විට. එමගින් අපගේ ඈතුලාන්තය වෙනස් වන්නේය.  එලෙස වන විට අපගේ ආශාවන් උන් වහන්සේගේ ආශවන් සමග එකතු වන සේක. අප උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තට අනුව යදින විට ඒ දේ ලෑබිමට ඔබට විශ්වාසයක් හට ගන්නේය. උන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව කීකරුව  උන් වහන්සේට ප්‍රසන්නව සිටින්න. එලෙස සිදු කරන විට උන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබගේ සෑම අංශයක්ම ආශිර්වාදමත් වනු ඈත.  උන් වහන්සේ සෑලසුම් කල ජයක්ග්‍රාහනය සදහා පිය නගන්න.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *