ඉල්ලන්න, එවිට ඔබ සැමට දෙනුලැබේ; සොයන්න, එවිට ඔබ සැමට සම්බවේ; තට්ටුකරන්න, එවිට ඔබ සැමට දොර හරිනු ලැබේ. ශු. මතෙව් 7.7

සමහර වේලාවන් වලදි අප අපිට වුවමනා ආකරයට යමක් සිදු නොවුනාවු අවස්ථාවන් වලදි අප පසුබල වන අවස්ථා ඈත. සමහර වේලාවට සම්බන්ධකමක් සාර්ථක නොවු අවස්ථාවන් වලදි. ඔබ උත්සහ දෑරු දෙයක් නොලද අවස්ථාවන් වලදි. එය කවදාවත් සිදු නොවේ යෑයි සිතෙන විට අප පසු බට වන අවස්ථා බොහෝය. නමුත් අප දෙවිදුන් ගෑන ඉගෙනගත යුතු එක් කරුනක්නම් සෑම විටම උත්සහා දරන්නාට උන් වහන්සේ ප්‍රසන්නය.
යමකට පිළිතුරු ලෑබෙන්නටනම් ඔබ බොහෝ අවස්ථාවල ප්‍රතික්ෂේපය බාර ගත යුතුය.

මතක තබා ගන්න දෙවිදුන් දුන් පොරොන්දුව කිසි විට නොහිස්ව පෑමිනෙන්නේය. බයිබලය අපට කියා දෙන්නේ දෙවිදුන්ගේ කෑමෑත්ත ඉටු කර පොරොන්දුව ලෑවිමටනම් අප සතුව ඉවසිම තිබිය යුතුය. ඔබගේ ඉවසිම පෑමිනි කල ඔබ ඈදහිල්ල සහ බලාපොරොත්තුව වර්ධයනය වන්නේය. එය වර්ධයනය විට ඔබ විශ්වාසය වර්ධනය කර ගන්නේය. ඔබ එලෙස වන විට ඔබගෙන් පසුබට විම හා සටන අත් හෑරිමේ අශාව ඉවත්ව යන්නේය. ඔබ ඉවසීමෙන් සිටිනන් දෙවිදුන් ඔබට දුන් වචනයට උන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින සේක .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *