මම ඔබට ස්තුතිකරන්නෙමි;
මක්නිසාද මම භයානකලෙසත් පුදුම ලෙසත් සාදනලද්දෙමි.
ඔබගේ කර්මාන්ත ආශ්චර්යමත්ය;
මාගේ ආත්මයද ඒ බව මනාකොට දනියි. 
ගීතාවලිය 139:14

මම දෙවිදුන්ගේ පුදුම මෑවිල්ලක්ය. භායානක ලෙස සෑදුවාවු දෙයක්ය. මම තෑලෑන්තයන්ගෙන් පිරිනු කෙනෙක්ය. දෙවිදුන් මට උවමනා හෑම දෙයක්ම සපයා අවසන්ය. ගීතාවලිය 139 පවසන පරිදි දාවිත් පෑවසුවේ මේ දේය. ඔහුව මෑවිම සම්බන්ධයෙන් ඔහු සෑම විටම ස්තුති කලේය . ඔබ අද දවස පටන් ගත්තේ එලෙසද?බොහෝ දෙනෙකු මනසින් ඔවුන්ව පහතට දමා ගන්නේය. ඔවුන් තෑලෑන්ත නොමෑතියයි 

සෑම විටම පවසයි. නමුත් එය මහ දෙයක් නොවේ. නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම දාවිත් ලෙස එඩිතර විය යුතුය. මම සම්පුර්ණ මෑවිල්ලක්ය. දෙවිදුන් අසම්පුර්ණ මෑවිල්ලක් නිර්මාණය නොකරන්නේය. මට උවමනා සෑම දෙයකින්ම් මාව සම්පුර්ණ කර අවසනය.

අද දවසේ. ඔබව පහතට නොදමන්න තීරණයක් ගන්න. ඔබව අනෙක් අය සමග
ඔබගේ තත්වය පර්ක්ෂා කිරිම වලක්වාගන්න. දෙවිදුන් සමග තේරුම් ගෑනිමකට එන්න. ඔබගේ මෑවුම්කරුවන් පවසන්නේ ඔබ සම්පුර්ණ මෑවිලලක් ලෙසය. ඔබ විශේෂ කෙනෙක්ය. එය තේරුම් ගෑනිමට ඔබට කාලය යන්නේය නමුත් දාවිත් ලෙස අද දවසේ පටන් ආරම්භ කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *