ස්වාමිනි, මාගේ සිත උඩඟු නොවේ, මාගේ ඇස්ද උදාර නොවේ; මහත් කාරණාවලවත් මාගේ පමණට වැඩිවූ මහත් ක්‍රියාවලවත් මැදි නොවෙමි. ගීතාවලිය 131:01

ඔබගේ ජිවිතයේ සෑලසුම් නොකල දෙයක් සිදු වු විට, ඔබ එයට හේතු කාරණා
හොයමින් එයට ආසන්නතම හේතු කාරණා සහිත ඔබගේ මතකය පර්ක්ෂා කරමින් ඔබගේ කාලය වෑය කරනවාද? ඔබට එය සිදු වීමට කාරණා සොයා ගත නොහෑකි වු විට හා එයට කිසිම තේරුමක් හෝ සාධාරනකමක් සිතෙහි එකග කර ගත නොහෑකි වු විට ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? එයට ඈත්තේ ඉතා කෙටි පිලිතුරක්යම් අපගේ සිත්තුල තේරුම්ගත නොහෑකි දෙවල් දාවිත් කල ලෙස අත්හෑර දෑමිය යුතුය. අපට තේරුම්ගත නොහෑකි, අපට පිළිතුරක්
සොයා ගත නොහෑකි දේවල් අප මනසේ තෑම්පත් නොකල යුතුය. ඒව පිලිබදව
නොතෑවි කලබ්ල නොවි . එය මට තේරුම් ගත නොහෑකි නමුත් දෙවිදුන්ට
නොතේරෙන්නවු කිසිම දෙයක් නොමෑත එය උන් වහන්සේට බාර දී එය ගෑන අමතක කල යුතුය. 

මන්ද බයිබලය පවසන ආකාරයට සියල්ල සිදුවන්නේ ඔබගේ යහපතටය. උන් වහන්සේගේ සෑලසුම සෑමවිටම ඔබගේ යහපතටය. ඔබට දෑන් නොතේරුනාත්
පසුව ඔබට ඒ සියල්ලේ තේරුම දවිදුන් විසින්ම ඔබට පෙන්වා දි . ඔබට වේදනාවෙන් හා පීඩාවෙන් ගත කලාවු කාලය වෙනුවෙන් උන් වහනේ ඔබට වන්දි ලබා දෙන සේක. 

ඔබට පසුගිය වසරෙන් මේ වසරට තේරුම් ගත නොහෑකි දෙයක් ඔබ ගෙන ආවාද? එය අද දවසේ අමතක කර දමන්න තීරණයක් ගන්න. ඉදිරියට යන්න මන්ද දෙවිදුන් ඔබ ඒ කුණාටුවෙන් ජය ගෙන ඔබ එන තුරු බලා සිටියි. උන් වහන්සේ ඔබට තේරුම් ගත නොහෑකි ආකාරයට ඔබට ප්‍රේම කරන සේක. උන් වහන්සේ ඔබට පක්ෂව සිටින සේක. ඔබ මෙලොවට පෑමිනිමට ප්‍රථමව ඔබ වෙනුවෙන් යහපත් සෑලසුමක් නිර්මාණ්ය කර අවසන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *