මා විසින් ඔබ සැම ගැන කරන යෝජනා මමම දනිමි, ඔබ සැමට මතු කාලයේදී බලාපොරොත්තුවක් දීමට ඒවා විපත්තියේ නොව සාමාදානයේ යෝජනායයි ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක.    යෙරෙමියා 29:11

බයිබලය පවසන අකාරයට දර්ශනයක් නොමෑති කල, මිනිසුන් විනාශ වන බවය. ඔබට ඔබගේ ජිවිතය ගෑන සිහිනයක් නොමෑතිනම් , ඔබ ඔබගේ උපරිම ස්ථානයට නොපෑමිනෙන්නේය. ඔබට පෙර සිහිනයක් හා බලාපොරොත්තුවක් තිබුනත් ජිවිතයේ පෑමිනෙන බධා හමුවේ ඒ සිහිනය අත්හෑර දමා තබනවා විය හෑකිය. නෑතහොත් ඔබ සෑලසුම් කල අකාරයට එය සිදු නොවන්නට පුලුවනි. නමුත් එය ජය ගත හෑකිය දෙවිදුන් ඔබට තබා ඈති සෑලෑස්ම කිසි වකුට වෑලෑක්විය නොහෑක. ඔබගේ සෑලසුම් සියල්ල අසාර්ථක වුනත් දෙවිදුන්ට ඔබ වෙනුවෙන් සෑලසුමක් ඈත. 


ඔබ දෑන් සිටින වාතාවර්ණය දෙස බලා ඔබගේ අනාගතයේ දෙවිදුන් සුදානම් කල සම්පුර්ණත්වය බොද නොකරගන්න. ඔබට දෙවිදුන් පොරොන්දුව අල්ලා ගන්න. එය පොරොන්දුව සෑම දිනම උදෑසන අලුත් කර ගන්න. ඔබගේ හදවත දෙව්දුන් වෙත තබන්න එවිට උන් වහන්සේගේ කරුණාව හා උපකාරය ඔබගේ ජිවිතයේ සියලු සිහිනයන් හා ආශාවන් උන් වහන්සේ ඉටු කරනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *