නිෂ්ඵල දේ බැලීමෙන් මාගේ ඇස් හරවා, ඔබගේ මාර්ගයන්හි මා ප්‍රාණවත්කළ මැනව.  ගීතාවලිය 119:37

දෙවිදුන් පොරොන්දු වු ඒ ජයක්ග්‍රාහහි ජිවිතය ලබා ගෑනිමට නම්, ඔබ ඒදිනෙදා
ජිවිතයේ ඔබ අවධානය දෙන්නාවු දේ පිළිබදව ඔබ පරිස්සම් විය යුතුය.
කුමන දේවල් මග හෑරිය යුතුද කුමන දේවල් වලට අවධානය යොමු කල යුතුද,
කුමන දේ සමග සටන් කල යුතුද යන්න ඔබ තීරණය කල යුතුය. ඔබ කරන සටන දෙවිදුන් දුන් ඒ මාර්ගයේ සටනක් නොවේනම් ඔබ ඒ සටනට කිරීම නිෂ්ඵලය.

අප බොහො වේලාවල් වලට අපට දෙවිදුන් මාර්ගයෙන් ඉවතට යාමට සිදු වේ . වෙන කෙනෙකුගේ අනුමෑතිය ලබාගෑනිමට හෝ ඊට විරුද්ධව ඈති දේවල් කෙලින් කිරීමට යාමේදි අප අපගේ මාර්ගය වෙනස් කර ගන්නේය. ඔබ ඔබගේ සිහිනයන් ලබා ගෑනිමට උවමනා ශක්තිය ඔබ වෙන දෙයක් කෙරෙහි යොමු කරන්නේය. ඔබර සෑම දෙනාගේම අනුමෑතිය වුවමනා නොවේ ඔබට වුවමනා වන්නේ දෙවිදුන්ගේ අනුමෑතිය පමනක්ය.

සහොදරයිනි, ඔබ සෑම සටනක්ම කල යුතු නෑත, එමගින් ඔබට මනසේ බොහෝ නිදහසක් ලබා ගත හෑකිය. ඔබ දෙවිදුන්ට ඒ දේ බාර කර උන් වහන්සේගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන විට ඔබට නොදෑනුවත්වම සමාදානය ඔබ සොයා පෑමිනෙනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *