තවද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නිතරම අප ජයට පමුණුවන්නාවූ, සියලු තැන්වල අප ලවා උන්වහන්සේව දැනගැනීම නැමති සුවඳ පතුරුවන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතිවේවා.  2 කොරින්ති 2:14

දෙවිදුන් යේසුස් වහන්සේ තුල අපව සෑම විටම ජයක්ග්‍රාහානයට පෑමිනවීම
කෙතරම් මනරම්ද? ඔබගේ ජිවිතයේ කුමක් සිදුවුනත් , කුමන පරාජය ලෑබුවත්,
මිනිසුන් කෙතරම් ඔබට විරුද්ධව පෑමිනියත් දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කරාවු
ජයක්ග්‍රාහනය ඔබ වෙත පෑමිනෙන්නේමය.
සතුටින් සිටිමට සියල්ල හරි පෙලට පෙල ගෑසෙන තුරු සිටිමට වුවමනා නෑත.
ප්‍රසන්සාව ඔබගේ ඈද්හිල්ල ක්‍රියාවෙන් පෙන්වයි. ඔබගේ කරදර මෑද්දි ඔබ ඔබගේ ජයක්ග්‍රානයට ගී ගයන්න.
ඔබ රොගයෙන්ද? ණය බරින්ද? වේදාවෙන්ද? ඔබට ඒ මොහෝතේ ප්‍රසන්සා කිරීමට සිතක් නොමෑතත් , ඒ කරායින් ඵලක් නෑති බවක් හෑගුනත්, ඔබ ස්තුති පුර්වකව ප්‍රසන්සා කරන්න . ඔව නොදෑනුවත්වම සිදු වන්නාවු ඒ වෙනස අත් දකින්න.

ප්‍රසාන්සාව සෑම විටම ඔබට ජයක්ග්‍රාහනය ගෙන එන සේක. ඔබට දිව්‍යම අනුග්‍රාහාය ඔබ වෙත පමුනුවන්නේය. ඔබගේ ආත්මය යතාතත්වයට පත කරන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *