මිදිවැල් නරක්කරන සිවලුන් එනම් කුඩා සිවලුන් අල්ලාදෙන්න;
මක්නිසාද අපේ මිදිවැල්වල මල් පිපී තිබේ.  සාලමොන්ගේ ගීතිකා 2 :15

සමහර වේලාවන් වලදි අපව නෑවතීමට උත්සහා කරන්නේ විශාල දේවල් නොව
අපව නවතාගෙන සිටින්නේ ඉතා කුඩා දේවල්ය. ඔබගේ ආර්ථිකය කඩා වෑටෙන්නේ විශාල දේවල් නිසා නොව ඔබගෙන් නොදෑනුවත්වම වියදම් වන්නාවු ඉතා කුඩා දේ වලින්ය. ඒ කුඩා වියදම ඔබට මහත් දේ ඉතිරී කර දෙන්නක්ය. එලෙස අපගේ ජිවිතයේ ඔබ හදුනා නොගත් කෙතරම් දේ නිසා ඔබව හිර කර ගෙන සිටිනවාද? ඒ කුඩා සිවලුන් නිසා දෙවිදුන්ට කීකරු නොවි සිටීමට ඈති අවස්ථාවන් වලක්වා නොගෙන තව එක් දවසකට ඉඩ නොතබන්න. ඔබ ඒ කුඩා දේ හරි මාරගයට ගත් විට දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල මාර්ගය ඉතා පහසුවෙන් හා සමාදානයෙන් ගමන් කල හෑකිය. ඔබ ඒ කුඩා දේ වලට විශ්වාසවන්ත වන විට දෙවිදුන් ඔබව මහත් දේ සදහා විශ්වාසවන්ත වනු ඈත. ඔබට නව මාවත් විවෘත කරනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *