ස්වාමීන්වහන්සේ වන මා කෙරෙහි බලාපොරොත්තු වන අය ලජ්ජාවට නොපැමිණෙන බව දැනගන්නෙහිය. යෙසායා 49:23

කෙතරම් බලවත් පොරොන්දුවක් සර්වබලධාරි දෙවිදුන්ගෙන් අපට අද ලෑබුනාද.
උන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාසිටින්නන් ලෑජ්ජාවට හො කල කිරිමකට පත් නොකරන බව උන් වහන්සේ පවසන්නේය, එමගින් අදහස් වන්නේ අපගේ සෑලසුම් අනුව සියල්ල ක්‍රියාත්මක වන බව නොව. අපට සමහර අවස්ථාවල තාවකාලික කලකිරීම් වලට මුහුන දිය හෑකි බවය නමුත් අප සදාකාලික්ව කල කිරීමක් නොමෑත. අපගේ ගමන් මගෙහි සියලුම දේ අපගේ යහපත සදහා උන් වහන්සේ පෙරලන සේක. දෙවිදුන් ඔබට පක්ෂව සිටින බෑවින් අප සෑම විටම ජයක්ග්‍රාහානයේ සිටින්නේය.

ඔබ යම් දෙයක් ගෑන සිහිකරමින් කනස්සලුවීමකින් කලකිරීමකට පත්ව සිටිනවාද? එමගින් අදහස් වන්නේ ඔබ ඔබගේ බලාපොරොත්තුව වෑරදි දෙයක් මත තබා ඈති බවය. ඔබ ඔබගේ වට පිටාව මත ඔබගේ සතුට හා සමාදානය තබා ඈති බවය. නමුත් ඔබගේ බලාපොරොත්තුව දෙවිදුන් කෙරෙහි තබා. කලබල වීමට අකමෑතිව. මේ තාවකාලික කරදර හේතුවෙන් කල කිරිමක් නෑතිව සිටින විට දෙවිදුන්ට ඔබ තුල යමක් කල හෑකිය. ඔබ උන් වහන්සේව විශ්වාස කරන විට ඔබගේ ඈද තෑන් උන් වහන්සේ කෙලින් කරන සේක. ඔබව රාජාලියකු මෙන් ඔබව උසස් ස්ථානයන්හි ගෙන ය යන සේක.

අද දවසේ ඔබගේ බලාපොරොත්තුව උන් වහන්සේ වෙත තබන්න මන්ද උන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තය. ඔබගේ ආත්මයේ සමාදානය උන් වහන්සේගේ යහපත් කම ගෑන විශ්වාස කරමින් තබන්න. ඔබගේ අනාගතයේ ඔබ වෙනුවෙන් උන් වහන්සේ යහපත් දේ සුදානම් කරනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *