නුමුත් ලෝකයේ වස්තු ඇත්තා තමාගේ සහෝදරයාගේ හිඟකම දැක ඔහුට අනුකම්පා නොකළොත්, දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔහු තුළ පවතින්නේ කෙසේද? 18මාගේ ප්‍රිය දරුවෙනි, වචනයෙන්වත් දිවෙන්වත් නොව ක්‍රියාවෙනුත් සැබෑවෙනුත් ප්‍රේමකරමු.  1 යොහන් 3   17-18

ඔබ යෙසුස් වහන්සේගේ පොළොවෙහි අත් හා දෙපාය. දෙවිදුන් ඔබට ආශිර්වාද කරන්නේ තවත් කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වීමටය. අප ක්‍රියාවෙන් උන් වහන්සේගේ කරුණාවත් දයාවත් පෙන්විය යුතුය. මෙහි ඈති ආකාරයට අපගේ ආදරය ක්‍රියාවෙන් පෙන්විය යුතුය. ආදරය යනු තවත් කෙනෙකුගේ  වුවමනාවන් සම්පුර්ණ කිරිමය. අපට විශාල දේවල් කිරිමට උවමනා නෑත අපට ඉතා කුඩා දේ වලින් කෙනෙකුව සතුටු කල හෑකිය.  බයිබලය පවසන පරිදි උන් වහන්සේගේ කරුණාව අපව පසු තෑවිලි වීමට ගෙනෙන්නේය.  උන් වහන්සේට අප තුලින් ලොවට ඒ කරුණාව පෙන්වීමට උවමනාය.  අද දවස පටන් ඒ ආදරයේ බීජ වෑපිරිමට පටන් ගන්න.  දෙවිදුන් පොරොන්දු වනවා ඒ බීජ වලින් ඉතා සාරවත් ඔබ වෙනුවෙන් සුදානම කරන බවට. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *