ඒ කාරණය නිසා මාගේ අත්තැබීම කරණකොටගෙන ඔබ තුළ තිබෙන දෙවියන්වහන්සේගේ දීමනාව පුබුදුකරන හැටියට ඔබට සිහිකරවමි.  2 තිමෝති 1:6

ඔබට ඔබගේ ආත්මික ශක්තිය හීන වී ඔබගේ උනන්දුව හීන වී යනවා දෑනී තිබෙනවාද? ජීවිතේ පීඩනය දරා ගත නිහෑකි අවස්ථාවන් වල්දි  ආගේ උනන්දුව හීන වී යන්නේය. සමාදානය අප තුල පවතින්නේය නම්ත් එය කලත්තවා ගත යුතුය.  මතක තාබා ගන්න දේවියන් වහන්සේ තුල අවාසියක් නොමෑත.  ජය ගෑනිමට උවමනා වු සෑම දෙයක්ම ඔබ සතුය. ඔබට විරුද්ධව සාදන කිසිම ආයුධයක් සඵල නොවන්නේය.  ඔබගේ මනසකලත්තවා ගන්න එය කරන්නේ කෙසේද? උන් වහනේගේ වචය ඔබ ඔබට කතා කිරිමෙන්ය. 

එය දෑන් කල හෑකය. ඔබම දෙවිදුන්ගේ කරුණාව ඉමහත් ලෙස මා වෙතට පෑමිනෙන්නේය කියා සිතන්න.  නව මාවත් විවෘත වන බව පවසන්න. නොසිතු ආශිර්වාදයන් ඔබ වෙත පෑමිනෙනන බව පවසන්න.  ඔබ සෑම මොහොතේම හරි තෑන සිටිමට යයි.මම සෑම සටනකින්ම ජය ගන්නා බව පවසන්න. දෙවිදුන්  දුන් සාලෑස්ම ඉටු වන බව bපවසන්න.  ඔබ ඔබගේ සිහිනයන් ඉතු කර ගන්නා බව පවසන්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *