කනස්සලුවීමෙන් තමාගේ උසට එක රියනක් එක්කරගන්ට ඔබ සැම අතරෙන් කවරෙකුට පුළුවන්ද?

 ශු. මතෙව් 6:27 

ඔබ අද දවසේ කණස්සලු වන දෙයක් තිබේද? ඔබගේ මනසේ නෑවත නෑවත
කරදර කරන්නාවු දෙයක් තිබෙන්වාද? දෙවිදුන් ඔබ කණස්සලු විමෙන් ජිවත් වනවා දෑකිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්ත නොව. කණස්සලු වීම ඔබගේ සතුට උදුරා දමන බව උන් වහන්සේ දන්නා සේක , එය ඔබගේ ජීවිතයේ සෑම අංශයකටම බලපාන්නේය. කණස්සලු වීම ඔබ රෝගී තත්වයට පත් කරන්නේය. එය ඔබගේ නින්දට බධා කරන්නේය. කණස්සලු වීමෙන් අපට කිසිවක් ලබා ගත නොහෑකිය. ඔබගේ ජිවිතයේ වෑදගත් අවස්ථාවන් අත් නොහරින්න. අපට ඈති සුභ ආරංචියනම් කණස්සලු වීම හෝ නොවිම අපට පාලනය කල හෑකි වීමයි. එය කල හෑක්කේ දෙවිදුන්ව අපගේ සියලුම ප්‍රශ්න උන් වහන්සේ අතට දෑමීමෙන්ය. එලෙස තෑබු විට අපගේ මනස නිදහස් වන්නේය. ඔබගේ කණස්සලු බාවයට නෑවතීමේ තිත තබන්න. උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දෙසට ඔබගේ මනස යොමු කරන්න. එවිට උන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා සුදානම් කල ඒ ආශිර්වාදමත් ජිවිතයට යා හෑකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *