උන්වහන්සේ කිසි උත්තරයක් ඔහුට නුදුන්සේක. ශු. ලූක් 23:9

බයිබලයේ බොහො තෑන් වලදි උන් වහන්සේට බොහෝ ප්‍රශ්න වලට මුහුන දිමට සිදුවිය උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න ඈසුවේය.  නමුත් උන් වහන්සේ යම්තෑනක් ඒ ප්‍රශ්න වලට කිසි පිළිතුරක් නොදි නිහඩ සිටියේය.  උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ මනස වෙනස් කිරිමට උත්සහා නොගත්තේය.  ඔවුන් උන් වහන්සේ කෙරෙහි ඈති විරුද්ධත්වය නිසා කිසිවිටෙකත් ඒ ගෑන අමනාප නොවිය. 

ඔවුන් උන්වහන්සේ කෙරෙහි දෑඩි විරුද්ධ විය. උන් වහන්සේ නරක කෙනෙක් ලෙස පෙන්විමට උත්සහා කලේය. වෑට්ටිමට උත්සහා කලේය.  නමුත් මතක තබා ගන්න උන් වහන්සේ ඔබ සමගය.  යේසුස් වහන්සේ සියල්ලන්ට වඩා පිඩාව වලට මුහුන දුන්නේය. උන් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ කෑදවිම ගෑන පමනක් අවධානය යොමු කලේය.  උන් වහන්සේගේ ගමන උන් වහන්සේ නිම කලේය.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *