ඔබේ කූඩාරම තිබෙන ස්ථානය විශාලකරන්න, ඔව්හු ඔබේ වාසස්ථානවල තිර දිගහරිත්වා; වලක්වා නොගන්න. ඔබේ ලනු දික්කර ඔබේ ඇණ සවිකරන්න.  යෙසායා 54: 2

දෙවිදුන්ගේ ගබඩාවන් වල ඔබ වෙනුවෙන් බොහෝ ආශීර්වාදයන් ඈත. ඔබ කිසිදා නොසිතු අකාරයේ අනුග්‍රායන් උන් වහන්සේ සුදානම් කර ඈත.  ඔබ කිසිදා නොසිතු ස්ථානයන් වලට ගෙන යාමට උන් වහන්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේය.  නමුත් අපි ඒ ආදිර්වාදයන් ලබා ගෑනිමට නම් අපගේ දරා ගෑනීමේ හා ගබඩා කිරිමේ හෑකියාව  වර්ධනය කර ගත යුතුය.

මොහෝතක් සිතන්න. ඔබ සතුව ලිටර් එකක භාජනයක් නම් තිබෙන්නේ තව කෙනෙකු ඔබට ලිටර් පනහක් දිමට වුවමනා නම්  ඔබට ඒ දේවල් රදවා ගෑනිමට වුවමනා භාජන තිබිය යුතුය.  නමුත් ඔබ සතු කුඩා  භාජයන ඉවත් කර ගත් විට ඔබට ඒ ආශීවාදයන් ලබා ගත හෑකිය.  දෙවිදුන්ගේ ක්‍රියාවලියත් එසේමය. නමුත් අපිට මීට වඩා ඉදිරියට යා නොහෑනම් එහි තේරුම දෙවිදුන්ට සෑපයුම් නොමෑති කම නොව.  අපගේ භාජයනය සිමා සහිත වීමය.  අප අපගේ දර්ශණය හා හෑකියාවන් වර්ධනය කර ගත යුතුය සෑම මොහොතේම නව දෙයකට සුදානම් විය යුතුය.  අපගේ බලාපොරොත්තුව විය යුත්තේ දෙවිදුන්ගේ  යහපත් කම හා අනුග්‍රාහය මා යන සෑම තෑනකටම පෑමිනෙන බවය. අපට ඒ විශ්වාසය සෑම මොහොතේම අප සතුව තිබිය යුතුය. 

අප එලෙස සිටින විට දෙවිදුන්ට අප වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරිමට මාර්ගය පිළියෙල කරන්නේය. ඔබ ඔබගේ ගබඩාවන් වර්ධනය කර ගන්නා විට ඔබට ආශිර්වාදයන්ද හබා එනු ඈත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *