මම ඔබට ස්තුතිකරන්නෙමි;
මක්නිසාද මම භයානකලෙසත් පුදුම ලෙසත් සාදනලද්දෙමි.
ඔබගේ කර්මාන්ත ආශ්චර්යමත්ය;
මාගේ ආත්මයද ඒ බව මනාකොට දනියි.   ගීතාවලිය 139:19 

ඔබ තව කෙනෙකු සමග ඔබව සසදා ගෙන තිබෙනවාද නෑතහොත් තව
කෙනුකු ලෙස වන්නට උත්සහා කර තිබෙනවාද? නෑතහොත් මට වඩා හොද
රෑකියාවල් ඔවුන්ට තිබෙනවා එසේ ඔබ සසදා ගෙන තිබෙනවාද? නෑතහොත්
දෙවිදුන්ට දෝෂාරෝපනය කර තිබෙනවාද ඈයො ඔබව එලෙස සෑදුවේ නෑති
කියා . නමුත් අද දවසේ තේරුම් ගන්න දෙවිදුන් කිසි විටක ඔබව පහත් ලෙස
නිර්මාණය කර නොමෑත. ඔබ පුදුම ලෙස නිර්මාණය කරන ලද්දෙක්ය.
ඔබට සුදානම් කර මාර්ගයේ ගමන් කීරිමට වුවමනා සියලු දේ වලින් ඔබව
නිර්මාණය කර අවසන්ය. 


අද දවසේ ඔබගේ මතය වෙනස් කර ගන්න. ඔබට අහිමි දෙයක් ඔවුනට
තිබුනට අමනාප නොවන්න. මන්ද ඔබට වඩා කිසිවකුට ඔබ විමට නොහෑකිය.
ඔබ ලෙස කිසිවකුට දෙවිදුන් ආලෙප කර නොමෑත. ඔබගේ ආලේපයට අනුව
ක්‍රියා කිරිම ඉතා පහසුය. යක්ෂයා සෑම විටම ඔබගෙ මනසට දෝෂාරෝපනය
ගෙන ආවත් එයට නොරෑවටෙන්න. දෙවිදුන් ඔබට දුන් මාර්ගයට අවනත වන්න.
උන් වහන්සේ සුදානම් කල ඒ යහපත් අනාගතයට සුදානම් වන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *