මම ඔබ ගර්භයෙහි සාදන්ට පළමුවෙන් ඔබ හඳුනාගෙන සිටියෙමි, ඔබ කුසෙන් නික්මෙන්ට පළමුවෙන් මම ඔබ කැපකොට, ජාතීන්ට අනාගතවක්තෘ කෙනෙකු කොට ඔබ නියමකෙළෙමියි කීය.  යෙරෙමියා 1:5

ඔබ දෑන සිටියාද දෙවිදුන් ඔබව සෑදිමට ප්‍රථමව උන් වහන්සේගේ මනසේ ඔබ සිටි බව? ඔබ මවු කුසට පෑමිනිමට ප්‍රථමව ඔබ ගෑන සියලුම් දේ දන්නා බව. ඔබව නිර්මාණය කරන ලද්දේ කාරණාවකටය. ඒ කාරණය ඉතා ගෑඹුරු ලෙස ඔබගේ ජිවිතය සෑලසුම් කර , ඔබගේ හිසේ වර්ණය, ඔබගේ ඈසේ වර්ණය, ඔබගේ සමේ පෑහෑයඔබ සතු විය යුතු තලෙන්ත හා ඔබගේ කුසලතාවයන් උන් වහන්සේගේ ගෞරවය සදහා සෑලසුම් කල අවසන්ය. ඔබව නිර්මාණය කර අවසන් වු විට ඔබ දෙස අවසන් වරට බලා ඔබ යහපත් වුද සම්පුර්ණ වුද හා උන් වහන්සේ විසින්ම අනුමත කලාවු කෙනෙකු ලෙස ඔබ මේ ලෝකයෙහි මව් කුස තුලින් මෙලොවෙහි ආලෝකය දෑක්කෙය.

ඔබ අද දවසේ කුමන දෙයකට මුහුන දුන්නත්. ඔබට මේ ලෝකයේ මිනිසුන්ගෙන් අනුමෑතිය නොලද නමුත්. මතක තබා ගන්න ඔබගේ මෑවුම්කරු ඔබව අනුමත කර අවසන්ය. එය ඔබ කුමන දෙයක් කරත් වෙනස් කල නොහෑකිය. . ඔබට සිහිවන්නට පුලුවන් මා සතුව මහත් අත්පසු විම් තිබෙන්නට පුලුවනි මාගේ ක්‍රියා කලාපය ගෑන මට කිසිම සෑහිමක් තෑතෑයි ඔබට සිතෙන්නට පුලුවනි. නමුත් අප තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් ඈත . එයනම් දෙව්දුන් ඔබව දකින ආකාරය වෙනස්ය . එය ඔබ සහා ඔබගේ ක්‍රියා කලාපය ලෙස කොටස් දෙකට වෙන් රය. උන් වහන්සේ ඔබව ඔබගේ ක්‍රියා කලාපයෙන් වෙන් කර දන්නා සේක. ඔබගේ ක්‍රියාවන් උන් වහන්සේ අනුමත නොකරවා විය හෑක නමුත් දෙවිදුන්ගේ කෑමෑත්ත ඔබගේ ක්‍රියා වන් උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තට සකස් කිරිමය. ඔබට ඒ ක්‍රියාවන් වලින් මිදි උන් වහන්සේ තුල යහපත් තීරණ ගෑනිමට උපකාර කිරිමය.

අද දවසේ උන් වහන්සේගේ  ආදරය හා අනුමෑතිය ලබා ගන්න.  උන් වහන්සේට ඔබගේ ජිවිතයේ ක්‍රියා කිරිමට ඉඩ දෙන්න.  උන් වහන්සේ ආදරයට ඔබගේ ජිවිතය ශක්තිමත් කිරිමට ඉද දෙන්න.   එලෙස කරන විට ඔබගේ ජිවිතයේ ජයක්ග්‍රහානය වෙනුවෙන් උන් වහන්සේ ඔබව සුදානම් කරනු ඈත. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *