මම ඔබ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි; ඔබට ආශීර්වාද කොට ඔබේ නාමය කීර්තිමත් කරන්නෙමි; ඔබද ආශීර්වාදයක් වෙන්න.  උත්පත්ති 12.2

අපගේ දෙවිදුන් වර්ධනයේ දෙවිදුන්ය. අද ඔබට උවමනා වන්නේ කුමක්ද කියා
වෑදගත් නෑත. දෙවිදුන්ට වුවමනා වන්නේ ඔබව වර්ධනය කිරීමය.
පරණ ගිවිසුමේ එක් තෑනක, මිනිසුන් හතර දෙනෙකුගේ පාද ශබ්ධය වර්ධනය කර එය මහත් හමුදාවක පාදයන්ගේ ශබදය බවට පත් කරේය. එම ශබ්දය ඈසු
ඔවුන්ගේ සතුරන් එම ශබ්දය නිසා බියව දහස් ගනනාවක හමුදාවක් පලා ගියේය.

මිත්‍රවරුනි. ඔබට ඔබව කුඩාව , අදක්ෂ ලෙස ඔබ පෙනුනත් උන් වහන්සේට ඔබගේ සතුරන් ඉදිරියේ ශක්තිමත් වීරයෙකු ලෙස පෙන්විමේ හෑකියාව උන් වහන්සේ සතුය. ඔබ සතු දේවල් වර්ධනය කිරීමට උන් වහන්සේ දන්නා සේක. ඔබට උවමනා දේ ඔබ සතුව කුඩාවට තිබුනත් ඒ දේ නොසිතු ලෙස වර්ධනය කරන්න උන් වහන්සේ දන්නා සේක. ඔබට ඒ සදහා කිරීමට ඈති එකම කාරයයනම් විශ්වාස කිරීම පමනකය. ‘ඔබගේ ඈදහිල්ල ඔබ නිදහස් කරන විට, ඔබ සෑම දිනක්ම දෙවිදුන්ගේ කරුණාව හා උන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහාය බලාපොරොතුවෙන් යන විට. උන් වහන්සේට ඔබ වෙනුවෙන් මහත් දේ කිරීමට් හෑකිය. ඔබ විශ්වාස කරන විට දෙවිදුන් ඔබ වෙත පෑමින ඔබ සිතුවාටත් වඩා විශාල දේ කර ඔබගේ ජිවිතයේ සෑම අංශයකින්ම වර්ධනය කරන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *