16උන්වහන්සේ උඩින් අත පොවා මා අල්වාගත්සේක;
බොහෝ ජලධාරාවලින් මා ඇදගත්සේක.
17උන්වහන්සේ මාගේ බලවත් සතුරාගෙන්ද මට වෛරවූවන්ගෙන්ද මා මුදාගත්සේක, මක්නිසාද ඔව්හු මට වඩා බලසම්පන්න වූය.  
ගීතාවලිය 18: 16-17

ඔබගේ ජිවිතයේ කුමන ගෑටළුවකට ඔබ මුහුන දුන්නත්. ඔබව එහින් මුදවාගෑනිමට උන් වහන්සේට සෑලසුමක් ඈත. ඔබ දරාගත නොහෑකිව ගිලි සිටිනවා විය හෑකිය. උන් වහන්සේ ඔබව අල්ලා ගන්නා සේක. ඔබව විනාශ වීමට ඉඩ නොදෙනු ඈත. ඔබගේ පය ලිස්සා වෑටීමට ඉද නොතබන සේක. ඔබට වටා ඈති කරදර වලට ඔබ පරාජය කිරීමට ඉඩ නොතබන්නේය. බයිබලය අපට කියා දෙන පරිදි සතුරා ජල ගෑල්මක් ලෙස අප වෙතට පෑමිනියත් ශුද්ධාත්මයානන් බාධකයක් වී එය අප වෙනුවෙන් මෑඩපත්වයි. ඔබ කිසිවක් තනිව මුහුන නොදෙන්නේය. උන් වහන්සේ ඔබට පක්ශව සිටින සේක.

දෙවිදුන් අද දවසේ ඔබව සියලු සතුරන්ගෙන් මුදවන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *