තවද මා විසින් අද ඔබට අණකරන ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ සියලු ආඥා රක්ෂාකරන්ට බලාගන්න ලෙස උන්වහන්සේගේ හඬට ඕනෑකමින් කන්දෙන්නෙහි නම් ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ පොළොවේ සියලු ජාතීන්ට වඩා ඔබ උසස් කොට තබනසේක. ද්වීතීය කථාව 28:01

පුදුමයනම් ඔබ බලාපොරොත්තු වන දෙයක් ඔබ නොසිතන ආකාරයකින් ඔබ
වෙත පෑමිනිමය. එය ඔබ වෙතට කෙනෙකු හරහා ලෑබෙන්නේනම් ඒ පුද්ගලයා
ඔබව විශේෂ කෙනෙකු ලෙස සලකන්නේය. පුදුමය අපගේ හදවත සතුටු කරන්නේයල් උන් වහන්සේ ඔබව පුදුමයට පත් කරමින් ඔබව උන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වෙතට ඈද ගෑනිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. ඔබගේ ජිවිතය යහපතින් පිරවිම උන් වහන්සේගේ අරමුණයි. ආශිර්වාදය වෙතට ඔබව ඈද ගෑනිම යන්නෙකි තේරුම නම් නොතිතු ආකාරයට යමක් ඈද ගෑනිමය. ඔබගේ සිහිනයන් සම්පුර්ණ කරමින් ඔබගේ ජිවිතයේ අභියෝගයන් වලට ජය අත් කර දිමට උන් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ අනුග්‍රාහායත් කරුණාවත් ඔබ වෙත එවන සේක. 


සෑම දිනම උන් වහන්සේ ඔබගේ ජිවිතයේ කිරිමට යන්නාවු පුදුම දේ ගෑන
බලාපොරොත්තුවක් ඈතිව සිටින්න. ඈදහිල්ලේ හා අධිෂ්ථානයේ හදවතකින්
සිටින්න ඔබ එලෙස කරන විට. උන් වහන්සේ ඔබගේ සුදානම් කරාවු ආශිර්වාදයන් වෙත ඔබව ඈදගන්නවා ඈත. ඔබව සෑම අංශයකින්ම උසස් ස්ථානයන් වෙත රෑගෙන යනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *