මාගේ සතුරන් ඉදිරියෙහි ඔබ මට කෑම මේසයක් පිළියෙළ කරනසේක.
මාගේ හිස තෙලින් ආලේපකළසේක;
මාගේ කුසලාන උතුරායයි.  ගීතාවලිය 23:5 

බයිබලයේ තෙල් දෙවිදුන්ගේ ආලෙපය ලෙස හදුන්වා දෙයි. තෙල් වලින් කරන්නේ කිමක්ද?  සිරවු දෙයක් ලිහිල් කිරිමට තෙල් වලින් කල හෑකිය.   ඔබගේ ජිවිතයේ ආත්මික හා බුමික හිරවිම් තුලින් පහසුවෙන් යාමට දේවිදුන් ඔබව ආලෙප කරන සේක.   දාවිත් තුමා පවසන පරිදි.  උන් වහන්සේගේ ආලෙපය නිස සෑම විටම උන් වහන්සේගේ කරුණාව සහ මහිමයේ සෑබවින්ම ඔබව සහ අපව ගෙන යන සේක. 

සහෝදරයනි උන් වහන්සේගේ ආලේපය ඔබගේ ජිවිතය පහසු කරන්නේය. මිනිසුන් ඔබට නොසිතු ලෙස කරුණාවන්ත විමට යයි.  ඔබ දෑනුමින් හා නව අදහස් වලින් පිරිමට යයි.  ඒ ආලේපය ඔබට නව මාවත් විවෘත කිරිමට යයි. එය ඔබට හරි සම්බන්ධකම් ඈති කිරිමට යයි.  එය ලබා ගෑනිම ඉතා පහසු දෙයක්ය ඔබට කල යුතු එකම දෙය ඉල්ලිම පමනයි. උන් වහන්සේ ඔබව ම්පුර්ණත්වයෙන් හා ආශිර්වාදයෙන් යුත්තවු ජිවිතයකට ගෙන යයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *