ඉඳින් සමහරෙක් ඇදහිල්ල නැතුව සිටියොත් කිමෙක්ද? ඔවුන්ගේ ඇදහිලි නැතිකමෙන් දෙවියන්වහන්සේගේ විශ්වාසකම හිස්වේද? රෝම 3:3

ඔබ අනුන්ගේ අදහස් වලට එකගව ඔබගේ සීහිනයට අත් හෑර දෑමු අවස්ථාවන් තියෑනවාද? අපට සෑම විටම එයට විරුද්ධව කතා කරන , එයට විරුද්ධව මෑසිවිලි නගන කවුරු හෝ සිටියි. නමුත් එයට ඔබගේ මනස වියවුල් කරන්න ඉඩ නොදෙන්න. මන්ද ජය හෝ පරාජය ලබන්නේ ඔවුන් නොව ඔබය.

නමුත් තවත් වෑදගත් කාරනයනම් දෙවිදුන් ඔබට දුන්නාවු සෑලෑස්ම ඉටු කිරීමට
වෙනත් කෙනෙකුගේ අනුමෑතිය හෝ උපදෙස් වුවමනා වන්නේය් නෑත. ඔබගේ
සිහිනයට අනුන්ගේ අදහස් නිසා සීමාවන් පන්වා නොගන්න. ඉහල පදයට අනුව
පාවුලුතුමා පෙන්වා දෙනවා දේයන් වහන්සේගේ සෑලෑස්ම ඉටු කර ගෑනිමට අනුන්ගේ විශ්වාසවන්ත කම වුවමනා වන්නේ නෑත. ඔවුන්ගේ අවිශ්වාසවන්ත කම විශ්වාසවන්ත දෙවිදුන්ගේ සෑලෑස්ම වෑලෑක්වීමට ඉඩ නොදෙන්න. අනුන්නගේ අනුමෑතිය නොව සර්ව බලධාරි දෙව්දුන්ගේ අනුමෑතිය පමනක් ප්‍රමානවත්ය. ඔබගේ පියවර අනුමත කරන්න්නේ උන් වහන්සේය. උන් වහන්සේ ඔබ ගෑන කියන්නාවු දේ පමනක් විශ්වාස කරන්න පිළිපදින්න.

මතක තබා ගන්න දෙවිදුන් ඔබ තුල සගවා ඈති වටිනා දේ උන් වහන්සේ දන්නා සේක. එ වටිනාකම් එලියට ගන්න සෑලසුම් දන්නේ උන් වහන්සේ පමනක්ය. ඔබගේ අතීතය අමතක කර දමන්න. ඔවුන් ඔබට විරුද්ධව කල දේ සහ කියු දේවල් ඔබගේ සිහිනයන් බිද වට්ටන්න ඉඩ නොදෙන්න. ඔබ ඔබටම තබා ඈති සීමාවන් ඉවත් කරන්න. දෙවිදුන්ට ක්‍රියා කිරිමට ඔබ සිමා රහිතව කීකරු වන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *