මාංසයේ සනීපය නම් නිශ්චල සිතක්ය;
එහෙත් ඊර්ෂ්‍යාව ඇටවලට දිරවීමක්ය.  හිතෝපදේශ 14:30

අපගේ ජිවිතයේ මානසික පීඩනය, බදා හා පීඩාවන් ඉතා පහසුවෙන් අපගේ ස්වර්ගික පියාගෙන් අපව වෙන් කල හෑකිය. අපව ලෝකයේ දේවල් වලට අවධානය යොමු කර තබන විට අපව ලෝකයේ බර දරා ගත නොහෑකි විට අප වියවුල් වන්නේය. නමුත් වියවුල්ව ජිවිත වීමට දෙවිදුන් අපව නිර්මාණය කලේ නෑත. අපව නිර්මාණය කෙලේ අපව උන් වහන්සේගේ සමාදානයේ ජිවිත කරවීමටය. 

ඔබ දන්නවාද යහපත් සෞඛ්යක් පවත්වා ගත හෑක්කේ ඔබගේ මනස නිතරම සමාදානයේන් පවත්වා ගෑනිමෙන් පමනක් බව. සමාදානය හෑගිමක් පමනක් නොව එය ස්තුව ඔබගේ ජිවිතයේ බොහෝ දේ වල පෑවෑත්ම රදා පවතින්නේය, සමාදානයට දිය හෑකි අර්ථකතනයක් නම්” නෑවත සමාදානයේ ස්ථානයට යෑමය” කුමන ස්ථානයටද? දෙවිදුන්ගේ වචනයට ප්‍රකාරව ඔබගේ ජිවිතය හෑඩගස්වා ගෑනිමය. ඔබ දේව වචනයට අනුව ඔබගේ මනස පෙළගස්වන සෑම අදියරක් පසා ඔබ සමාදානය එක් තලයකින් ඉහලට යන්නේය. එය ඔබට ශක්තියක් හා ස්ථිර භාවයක් ඈති කරන්නේය.

අද දවසේ ඔබගේ අවධානය සම්පුර්ණයෙන් දෙවිදුන් වෙත ඔසවා ඔබගේ හදවත
උන් වහන්සේ තුල සමාදනය කරන්න. එය ඔබගේ ශරීරය ප්‍රානවත් කර ජිවනයට පමුනුවන්නේය. උන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබගේ මනස ආරක්ෂා කරන්නේය. එය ඔබව සම්පුර්ණවත් ජිවිතයකට මග පෙන්වන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *