සියලු සම්පූර්ණකමේ කෙළවර දුටිමි;
එහෙත් ඔබගේ ආඥාව අති විශාලය. ගීතාවලිය 119:96

ඔබ දන්නවාද ඔබ වෑරදි තෑන සිටින විට ඔබගේ ජීවතයේ සම්පුර්ණත්වය සීමා කරන බව.  බොහෝ වේලාවල් වලට  අප වෑරදි ලෙස සිතන විට ඔබ හිර වන බව. ඔබට ඔබගේ සිහිනයන් වලට යා නොහෑකි බව. ඔබට ඒ දෙය කිරීමට හෑකියාව , සම්බන්ධ කම් නෑතෑයි සිතන සෑම අවස්ථාවක්ම ඔබ ඔබගේ සම්පුර්ණත්වය අහිමි කර ගන්නේය. දෙවිදුන්ගේ පොරොන්දු නෑවත උන් වහන්සේ වෙත හිස්ව නොපෑමිනෙන බව අප මතක තබා ගත යුතුය.  උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව සදාකාලිකය.  අප වටා ඈති දෙය ගෑන විශ්වාස කරමින් ඔබව සීමා නොකරගන්න.  මන්ද ඔබට කල නොහෑකි වුනත් අපට සිටින්නේ සියල්ල කල හෑකි දෙවි කෙනෙක්ය.  උන් වහන්සේට ඔබව නව තලයකට නිමේෂයකින් ගෙන යා හෑකිය.  ඔබෑගි මනසේ ඔබ තාබා ඈති සීමාවන් අද වෙනස් කරන්න දෙවිදුන්ගේ සර්ව බලයට ඔබගේ සීමාවන් පසු කිරීමට ඉඩ දෙන්න. එවිට ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල සම්පුර්ණත්වය දෙස  පිය නගනු ඈත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *