ස්වාමින්වහන්සේ මට උත්තරදෙමින්: දර්ශනය කියවන්නා ඉක්මනින් කියවන්ට පුළුවන් වන පිණිස එය ලෑලිවල පැහැදිලිලෙස ලියන්න. හබක්කුක් 2 :2 

ඔබ දෑක තිබෙනවාද ඔහුගේ සිහින කෙතරම් තිබුනත්  ඒවා ලබා ගෑනිමට කිසි උත්සහයක් කල නොකල අය ගෑන. දෙවිදුන් දුන් පොරොන්දු කරා යාමටනම්  ඒ සිහින වෙනුවෙන්  ක්‍රියා කල යුතුය. ඒ සිහිනයන් කරා යන ආකාරය ඔබ සෑලසුම් කල යුතුය. මතක තබා ගන්න සාර්ථකත්වය අහබුවක් නොව. ඔබගේ රෑකියාවේ සිහිනය කුමක්ද.

ආර්ථිකයේ සිහිනය කුමක්ද? සම්බන්ධකම් වල සිහිනයන් මොනවාද? 

ඒ දේ කුමක් වුවත් ඒ සදහ එක් පියවරක් තබන්න.  නමුත් කිසි දෙයක් නොවන්නට පුලුවනි. නමුත් අප දුටුවේ නෑතත් දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේය.  ඔබව කියාව වන ආකාරය වෑදගත් නෑත. ඔබගේ ඈදහිල්ල සහ කීකරු කම ඈති විට දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේය.ඔබගේ සිහිනයන් විශ්වාස කරන්න.  ඔබගේ සිහිනයන් ලියා තබා ගන්න. අවදානයට නිතර නිතර එය කියවන්න.  ඔබ පියවටවල් ගන්නා විට දෙවිදුන් මග පෙන්වනවා ඈත.  ඔබව කරුණාවෙන් දෙවිදු රෑක බලා ගනිමින් ඔබට පක්ෂපාත්ත්වය පෙන්වනව ඈත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *