ස්වාමිනි, ඔබගේ මාර්ගය මට ඉගැන්නුව මැනව;
ඔබගේ සැබෑකමෙහි හැසිරෙන්නෙමි.ඔබගේ නාමයට භයවෙන පිණිස මාගේ සිත එකඟකළ මැනව.  ගීතාවලිය 86 :11

අප සෑම දෙනාටම ඈතුලාන්තයෙන් හා පිටතින් යනුවෙන් පෙනෙන්නාවු ජිවිතයක් ඈත. අපගේ පිටස්තර පුද්ගලයා යනු මිනිසුන්ට පෙනෙන්නාවු පුද්ගලයාය. ඈතුලාන්තයේ පුද්ගලයානම් ඔබගේ සිතිවිලි , අභිලාශයන් හා ඔබගේ චේතනාවන්ය. ඔබගේ ඈතුලාන්තය ගෑන දන්නේ ඔබත් දෙවියන් වහන්සේත් පමනක්ය. බොහෝ දෙනෙකු පිටතින් බොහෝ දේ කරත් ඈතුලාන්තයේ තිබෙන්නේ සම්පුර්ණයෙන් වෙනස් දෙයක්ය. ඔවුන්ගේ හදවතේ සිතිවිලි හා මනසේ සිතුවිල වෙනස්ය. අප දෑනගත යුතු කාරනාවනම් දෙවිදුන් බලන්නේ අපගේ ඈතුලාන්තය දෙසය. අපට මිනිසුන් රෑවටිය හෑකිය. නමුත් දෙවිදුන්ව රෑවටිය නොහෑකිය. දෙවිදුන්ට ඔබගේ සෑබෑ සිතුවිල්ල පවසන්න ඔබ කෑමති දේ කියන්න. ඔබගේ ඈතුලාන්තයේ පුද්ගලයා අවංක පුද්ගලයකු වන්න.
අද ඔබගේ ඈතුලාන්තයේ ඈති දේ ගෑන් තොරතුරු රෑස් කර ගන්න. ඔබගේ මනසේ සෑබෑවට සමාදානය තිබේද? ඔබ මිනිසුන්ගේ ජයක්ග්‍රාහානය සෑබෑවට සමරනවාද? ඔබගේ හදවත ඔබගේ ක්‍රියාවන් සමග එකග වනවාද ? එසේ නොවන්නේනම් ඔබගේ ක්‍රියාවන් අද දෙවිදුන්ට යටත් කරන්න. එකගව ක්‍රියා කරන්නාවු සිතක් ලබා දෙන මෙන් දෙවිදුන්ගෙන් ඉල්ලන්න. උන් වහන්සේට ප්‍රසන්න ජිවිතයක් ගත කිරිමට උන් වහන්සේගේ උපකාරය ඉල්ලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *