ඔබ කෙරෙහි සිත තබා සිටින තැනැත්තා, ඔබ කෙරෙහි විශ්වාසකරන බැවින්, ඔබ ඔහු ශාන්ත සමාදානයෙන් ආරක්ෂා කරනසේක.   යෙසායා 26:3

ඔබගේ සිත කලබලයෙන්ද? ඔබගේ සිතෙහි සමාදානය ඔබ සොයනවාද?
කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑතිව සිටිනවාද? අද දවසේ ඔබ ඔබගේන්ම ඈසිය යුතු
ප්‍රශ්නයක් තිබේ.. ඔබගේ මනසේ ඔබ තබාගෙන සිටින්නේ කුමක්ද? ඔබ සෑම විටම
සිතන්නේ කුමකද? ඔබ සෑම විටිම කනස්සලු වීමට ඈත් දේවල් නිතරම සිතනවාද?
කිසිම වෙනසක් නොවේයෑයි සිතමින් කාලය ගත කරනවාද? එසේනම් අද පටන්
ඔබගේ මනස දෙවිදුන් කෙරේ යොමු කරන්න.. එසේ කරන විට ඔබට උන් වහන්සේ
කෙරෙහි ඈති විශ්වාසය වර්ධනය වන්වාත් සමගම උන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබ
තුල ඵල දරන්නේය.
ඔබ සමහර විට ඉතා අමාරු කලයක් පසු කරනවා විය හෑකිය. නමුත් දෙවිදුන් අපට
පොරොන්දු වී ඈත්තේ ඒ කුණාටුව තුලත් උන් වහන්සේගේ සමාදානය අප තුල තබන
බවය. උන් වහන්සේ තුල විශ්වාසය තබා ඔබගේ සිත සමාදනය කර ගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *