ඇසේ කළුරුවාව මෙන් මා රක්ෂාකළ මැනව, ඔබගේ පියාපත් සෙවණෙහි මා සඟවාගත මැනව.  ගීතාවලිය 17 :9

අප ජිවත් වන සමාජයේ. මිනිසුන් සමහර හේතුන් නිසා වෑදගත් හා උසස් ලෙස
පිලිගනු ලබයි. සමාජ මට්ටම නිසා, ඔහුගේ රෑකියාව නිසා, ඔහුට ඈති වත්කම් නිසා එසේ නෑතහොත් වෙන ලෝකිය හේතුන් නිසා විය හෑකිය. නමුත් දෙවිදුන්ගේ වටිනාකම් මනින මිම්ම වෙනස්ය. එය ලෝකාකාරි නොව. උන් වහන්සේ ඔබට දී ඈති වටිනාකම මෑනීමට නොහෑක මන්ද ඔබ දෙවිදුන්ගේ නිර්මාණයක්ය. ඔබ උන් වහන්සේගේ ඈසේ කලුරුවයි උන් වහන්සේගේ ලෝකය ඔබයි. අප සමහර වේලවට දෙවිදුන් කාර්යය බහුල නිසා ඔබ ගෑන තෑකීමට වේලාවක් නොමෑත කියා සිතීමට පුළුවනි නමුත් අද දවසේ දෑන ගන්න උන් වහන්සේගේ වෑදගත්ම දේ ඔබයි. ඔබ කරන්නාවු කල දේ නිසා ඔබට ඈති වටීනාකමේ වෙනසක් නොවන්නේය. එහි වටිනාකම වෙනස් කිරීමට ඔබට සහ මට බෑරිය. එය ලෝකාකාරි ලෙස වෙනස් වන්නාවු දෙයක් නොව. දෙවිදුන් ඔබගේ ජිවිතයේ සිදුවන්නාවු ඉතා කුඩා වෙන්ස් වීමක් වුවද උන් වහන්සේට එය වෑදගත්ය. උන් වහන්සේ ඔබගේ ජිවිතයේ සියලුම දේවල් වෑදගත්ය.
දෙවිදුන් ඔබ කෙරේ ඈති ආදරය ආරක්ෂිතය එම නිසා එයින් ලෑබෙන සමදානය සමග දෙවිදුන් ඉදිරියේ ඔබගේ වුවමනාවන් දිග හරින්න බිය නොවන්න. උන් වහන්සේ ලගට පෑමිනෙනවා දෑකීම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. ඔබ එන තුරු උන් වහන්සේ බලා සිටියි මන්ද ඔබ උන් වහන්සේගේ ඈසේ කලුරුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *