10මිසර දේශයෙන් ඔබ පිටතට ගෙනාවාවූ ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ මමය. ඔබේ කට හොඳටම හරුව, මමද එය පුරවන්නෙමි. ගීතාවලිය 81

ඔබ ඔබගේ ආත්මික මුඛුය විවෘත කරගෙන සිටිද? තව ආකරයකට පෑවසුවොත් . ඔබ දෙවිදුන්ගේ කෑරුණාව හා සම්පුර්ණ ආශිර්වාදය ලබා ගෑනිමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීද? ඔබ ඔබව යහපත් දේ වලින් පුරවා ගෑනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවාද? ඔබ කුරුළු පෑටවන් දෙස බලා තිබෙනවාද? ඔවුන් බඩගිනි විට ආහාර ලවා ගෑනීමට ඔවුන්ගේ මුඛයන් විවෘත කර ඔවුන්ට මව විසින් ආහාර ලබා දෙන තෙක් ඔවුන් මුඛය විවෘත කරගෙන සිටීන්නේය. ඔවුන් ආහාර නොලබුනත් ඔවුන් එය ලාබා ගෑනීමට සුදානමින් සිටින්නේය.
අපද ඒ ආකාරයෙන් සිටිය යුතුය. මන්ද වසා දෑමු ආත්මික දොරටු අප ලග ඈත්නම් දෙවිදුන්ට අපව පිරවීමට නොහෑකිය. දෙවිදුන් අපට අද පවසන්නේ ඔබ ඔබගේ සීමාවන් බිද දමන ලෙසය. සෑම මොහොතේම දෙවිදුන්ගෙන් යමක් ලෑබීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීන්න. ඒ කුඩා පෑටවුන් ලෙස ඒ මව කොතෑනින් ආහාර ගෙනේදෑයි නොදන්නා නමුත් ඒ මව පෝෂණය කරන්න බව විශ්වාසයෙන් සෑම මොහෝතේම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීන්නේය. දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් සෑම මොහොතේම ක්‍රියා කරන්නේය. උන් වහන්සේ ඔබට පරාජය නොකරන සේක. උන් වහන්සේගේ වචනයට උන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තය. උන් වහන්සේව විශ්වාස කරමින් අපගේ ආත්මික දොරතු විවෘත කර ගෙන සිටින විට උන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයන් ඔබව සොයා පෑමිනෙනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *