මක්නිසාද අපි ආත්මයාණන්වහන්සේ කරණකොටගෙන ඇදහිල්ලෙන් ධර්මිෂ්ඨකමේ බලාපොරොත්තුව ගැන බලාසිටිමුව. ගලාති 5:5 

ඔබගේ ජිවිතයේ ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? හොද දෙයක්ද?
නරක දෙයක්ද? විශාල දෙයක්ද? කුඩා දෙයක්ද? කුමන දෙයක් වුවත් දෙවිදුන් ඔබගේ බලාපොරොත්තුව අලුත් කරගන්නවාට කෑමෑත්තෙන් සිටියි. ඈදහිල්ලනම් නොදුටු දේ වල සහතිකය වේ.

 බලපොරොත්තුව නම් ස්ථිරව බලාසිටිමයි. ඔබ දන්නවාද බලාපොරොතුවක් නෑතිව ඈදහිල්ලක් නොමෑති බව.ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඔබගේ ජිවිතයට සීමාවන් පනවයි. ඔබ සෑම විටම යහපත් දෙයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි නම් ඔබ යහපත් දෙයක් ලබන්නේය. ඔබ යහපත් දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවේ නම් කිසිම දෙයක් නොලබන්නේය.ඔබගේ බලාපොරොත්තුවේ ප්‍රමානයට ඔබ ආශිර්වාද ලබන්නේය. මතෙව් 9.29 ඔබගේ ඈදහිල්ලේ ප්‍රමානයට ඔබ ආශිර්වාද ලබන්නේය.

අද දවසේ පටන් ඔබගේ බලාපොරොත්තුව විශාලව තබා ගන්න. ඔබට පෑමිනෙන සෑම අභියෝගයක්ම ජය ගෑනිමට බලාපොරොත්තු වන්න. සෑම දවසක්ම බලාපොරොත්තුවෙන් ගත කරන්න උන් වහන්සේ ඔබ බලාපොරොත්තු වුවාටත් වඩා ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *