උන්වහන්සේ ඔබ සැම ගැන සලකන බැවින් ඔබ සැමගේ හැම කරදර උන්වහන්සේ පිට තබන්න. 1 පේතෘස් 5 :7 

ඔබගේ ජිවිතයේ සෑම අංශයක්ම කෙරෙහි උපකාර කර දරා ගෙන යාම දෙවිදුන්ගේ කෑමෑත්තයි. ඔබ අද දවසේ පීඩාවට පත්ව ඈත්තේ කුමක් සම්බන්ධවද? අද දවසේ ඒ දෙය බාර දෙන ලෙස උන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරන සේක මන්ද උන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන සේක.
ඔබගේ වුවමනාවන් උන් වහන්සේට බාර දෙන්නේ කෙසේද? මතක තබාගන්න
ඔබගේ සෑම වුවමනාවක්ම හට ගන්නේ ඔබගේ මන්ස තුලය. ඔබ මනසින්
පීඩාවට පත්ව පරාජයේ අබියස සිටින ඔබගේ සිත සෑම මොහෝතෙම කණන්සලු වේ. ඔබ ඒ සිතිවිල්ල හදුනා ගත යුතුය හදුනාගත් පසු ඒ ස්ථානය දෙවිදුන්ගේ වචනෙයෙන් පිරවිය යුතුය. උදාහරනයක් ලෙස ඔබට කිස්වක් කල නොහෑකියි යන සිතිවිල්ල ඈති විට ඔබ සෑම විටම මට දෙවිදුන් තුල සියල්ල කල හෑකියි. ඒ ආකාරයෙන් ඔබ ඔබගේ මනස ක්‍රියා කරවිය යුතුය . ඔබ මේ දේ කරන විට ඔබ නොදෑනුවත්වම දෙවිදුන්ට ඒ ගෑටලුව බාර දෙන්නේය. උන් වහන්සේ සමාදානයෙන් ඔබව පුරවා සෑම පීඩාවකින්ම ඔබව ඔසවාගෙන යන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *