ඉතින් වපුරන්නාට බීජද කෑමට රොටිද සපයාදෙන්නාවූ තැනන්වහන්සේ ඔබ සැමට වැපිරීම පිණිස බීජ සපයාදී, වැඩිකොට, ඔබ සැමගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ ඵල වර්ධනයකරනසේක. 2 කොරින්ති 9:10

අප සේවය කරන්නේ පක්ෂපාති දෙවි කෙනෙකුටය, සියල්ලෙන් සපිරුනාවු දෙවි කෙනෙකුටය. උන් වහහන්සේ ඔබගේ සියලු උවමනා සෑපයීමටත්. ඔබ තුලින් තවත් කෙනෙකුගේ උවමනාවන් සෑපයීමටත් උන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන සේක.
ඔබ වපුරන්නෙක් වූ විට ඔබ ඔබගේ වත්කම් , වේලාව හා අභිලාෂයන් දෙවිදුන් වෙනුවෙන් යොමු කරන විට ඔබගේ දේ උන් වහන්සේ ඔබට සහ තවත් අයෙකුට ආශිර්වාදයක් වන ලෙස ඔබගේ දේ වර්ධනය කරන සේක.
සමහර වේලාවන් වලදි ඔබ සතු දෙය ඔබටවත් ප්‍රමානවත් නොවේයෑයි ඔබට හෑගෙන්නට පුලුවනි. නමුත් යේසුස් වහන්සේ 5000 කන්න දුන්නාවු කතාව මතකයට නගන්න උන් වහන්සේ ඉතා ස්වල්පයකින් මහත් සමුහයට ප්‍රමානවත් වන ලෙස ඉතා කුඩා ආහාර වේලක් වර්ධය කලේය. ඔබ ලග ඈති ඉතාම කුඩා දෙය කුමක්ද ඒ දේ උන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කෑප කරන්න.
අද දවසේ ඔබ කෑප කල යුත්තේ කුමක්දෑයි උන් වහන්සේගෙන් අසන්න. ඔබ වෑපිරිය යුත්තේ කුමක්දෑයි උන් වහන්සේගෙන් අසන්න. ඔබගෙන් තවත් කෙනෙකු ආශිර්වාදයක් විය හෑක්කේ කෙසේදෑයි දෙවිදුන්ගේ අසා ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්න එවිට ඔබ වෙනුවෙන් ස්වර්ගයේ කවුළු විවර වී ඔබ වෙනුවෙන් ආශිර්වාද දෙවිදුන් නිදහස් කරනු ඈත. ඔබ ජිවිතාන්තය දක්වා ආශිර්වාදමත් පුද්ගලයකු වනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *